Dekani

në akademi, një person që ka autoritet mbi një njësi akademike

Dekani i Fakultetit është udhëheqësi i kësaj njësie së në kuadër të një Universiteti.

Për Dekan apo udhëheqës zhgjidhen persona me tituj shkencorë të lartë dhe akademikë.