Prodekani është një person që vepron si ndihmës i një dekani qoftë ky një institucion arsimor akademik ose edhe në qarkun e kishës si prift ose ministër . Megjithatë, me fjalë të tjera prodekani është një nëndekan dhe jo zëvendësdekan sepse zëvendësdekani është një person që mund të zëvendësojë një dekan ndërsa një prodekan mund të ndihmojë ose të kryejë vetëm detyra që mund t'i delegohen nga një dekan. Një zëvendësdekani mund të ushtrojë kompetencat e një dekani në mungesë të dekanit, por një prondekan raporton vetëm te një dekan dhe nuk ka fuqinë e një dekani dhe as të zëvendësit të tij.

Në disa fakultete ose njësi tjera akademike përshkrimi i punës së zëvendësdekanit është ky:

  • ndihmon dekanin në punën e tij,
  • zëvendëson dekanin në mungesë,
  • merr pjesë në përgatitjen e seancave të Këshillit Shkencor dhe Mësimor të Fakultetit, Këshillit të Studimeve Pasuniversitare dhe Këshillit të Drejtuesit dhe sekretarët e studimeve,
  • merr pjesë në hartimin e planeve zhvillimore të Fakultetit,
  • kujdeset për veprimtaritë shkencore dhe mësimore,
  • merr pjesë në bashkërendimin e bashkëpunimeve ndërkombëtare dhe të tjera,
  • kryen të gjitha aktivitetet në kuadër të fushës së punës së dekanit, për të cilat Dekani e autorizon atë,
  • ai përgjigjet për punën e tij para Këshillit të Fakultetit dhe Dekanit,

Shih edhe

Redakto