Gjinia mashkullore (gjuh.) është një kategori leksiko-gramatikore në një varg gjuhësh, sipas së cilës emrat (gjuh.) dhe disa përemra (gjuh.) ndahen në mashkullorë, marrin trajta të ndryshme gjatë lakimit dhe kërkojnë përkim të caktuar kur lidhen me fjalë të tjera. Emrat e gjinisë mashkullore në shqip mbarojnë me mbaresat: i dhe u. Gjinia asnjanëse është njëra nga tre gjinitë e gjuhës shqipe. Gjinitë e tjera janë gjinia asnjanëse dhe gjinia femërore.