Në varësi të llojit të të dhënave, ndërlikimit, strukturës dhe rëndësisë së tyre për paraqitjen e tyre përdoren lloje të ndryshme grafikësh. Kështu, për paraqitjen e një grupi të të dhënave mund të përdoret grafiku informativ ose diagrami, grafiku organizativ, grafiku Smith etj.FF