Hartogrami është një hartë gjeografike në të cilën paraqiten të dhëna të ndryshme statistikore, me ngjyra dhe simbole në varësi të vlerave të fenomenit të vëzhguar, në lidhje me territorin që paraqet hartën.

Shembull i një hartogrami

Hartogramët përdoren për të dhënë një pamje të menjëhershme të marrëdhënies midis territorit dhe vlerave të fenomenit. Në fakt, është më e lehtë të vëzhgosh një grafik të vetëm të plotë sesa të krahasosh, vlerësosh dhe mbivendosësh një hartogram dhe histogram. Ashtu si ideogrami, edhe ky lloj grafiku është shumë i përafërt, si për sa i përket territorit e gjithashtu edhe për analizën e fenomenit.

Ashtu si të gjithë grafikët e tjerë, edhe hartogrami ka nevojë për një legjendë, e cila shpjegon kuptimin e simboleve dhe ngjyrave.

Shih edheRedakto