Përmbledhje e artikujve që kanë si objektë lëvizjet, kryengritjet e ndryshme që kanë ndodhur në histori.