Makroekonomia është degë e ekonomisë që analizon performancën, strukturën dhe sjelljen e ekonomisë si tërësi. Makroekonomia studion dhe tenton të kuptojë determinimin e trendëve agregate në ekonomi me fokusim të pjesërishëm në të hyrat kombëtare, papunësinë, inflacionin, investimet dhe tregtinë ndërkombëtare. Pra ka qasje të kundërt nga mikroekonomia që përqendrohej dhe analizon përcaktimin e çmimit dhe rolin e tij në shpërndarjen e resurseve.

Makroekonomia përqendrohet në : të kuptuarit e shkaqeve dhe pasojave të valëvitjeve afatshkurta të të hyrave kombëtare, si dhe të kuptuarit përcaktimin e valëvitjeve afatgjata të të hyrave kombëtare.

Qasja analitikeRedakto

Shkollat makroekonomikeRedakto

Politika makroekonomikeRedakto

Shih edheRedakto