Metafora

figurë e të folurit e krahasimit të nënkuptuar

Metafora është perdorimi i nje fjale ne nje kuptim te ngjashem, por te ndryshem nga kuptimi i saj i zakonshem duke e lidhur me nje fjale tjeter, pa te cilen nuk do te perdorej ne menyre te zakonshme.Perdorimi i metafores i thekson tiparet e ngjashmerise se sendeve apo te fenemoneve mbi te cilen shkrimtari deshiron te terheqe vemendjen tone.

Funksioni Redakto

Shumë teoriciene e percaktojne metaforen si krahasim te shkurtuar,ku shprehet vetem pjesa e dyte e tij. Studiues te tjere e quajne metaforen mbartje kuptimi,si zevendesim te kuptimit te nje fjale tjeter nga nje fushe e botes qe na rrethon,ne nje fushe tjeter. Meqenese dukurite dhe sendet e botes mund t'i ngjajne njera-tjetres nga ane te nfryshme,kemi edhe lloje te ndryshme metaforash te shprehura : -me folje (udha dredhon, deti qeshte, -me emra (telat e zemres, ai eshte cakall) -me mbiemra (det i terbuar)