?

(Përcjellë nga Pikëpyetja)

? emëruar si pikë pyetje është një nga shenjat e pikësimit. Kjo shenjë e pikësimit gjithmonë vendoset në fund të fjalisë dhe me këtë përmbyllet fjalia e cila është fjali pyetëse. Kur kemi këtë shenjë në fund të fjalisë kuptojmë është para shtruar pyetje përmes asaj fjalie.

?

s  d  r Pikësimi

Apostrofi ( ' )
Kllapat (( )), ([ ]), ({ }), (< >)
Dy pikat ( : )
Presja ( , )
Vijat (, , , )
Tri pikat ( , ... )
Pikëçuditësja ( ! )
Pika ( . )
Tire ( -, )
Pikëpyetja ( ? )
Thonjëzat ( ‘ ’, “ ” « » )
Pikëpresje ( ; )
Vi e lakuar ( /, \ )

Hapësirat

hapësiart ( ) () ()
Pika e mesme ( · )

Shtyshkrimi e përgjithëshme

( & ), ( * ), ( @ ), ( \ ), ( ), ( ^ ), ( ¤ ) ¢, $, , £, ¥, , , ( ), ( ), ( ° ), ( ¡ ), ( ¿ ), ( # ), ( ), ( %, , ), ( ), ( ), ( § ), ( ~ ), ( ¨ ), ( _ ), ( |, ¦ )

Shtyshkrimi e jashtëzakonshme
( ), ( ), ( ؟ ), ( ),

Në çfarëdo gjuhe të botës që të përdoret(jo të gjitha gjuhët e botës e kanë si shenjë pikësimi) kjo shenjë pikësimi e ka të njëjtin funksion.

Shembull: E din çka është bota ?

Që dallon nga fjalia dëftore e cila është me përbërje të njëjtë të fjalëve por me shenjë tjetër pikësimi pika.

Shembull: E din çka është bota.

Ose fjalia çuditëse :

Shembull: E din çka është bota !

Që të tri fjalitë dallojnë në shenjat e tyre të pikësimit, në kuptimin e tyre si dhe në tonalitetin e tyre gjatë të shprehurit vokal të tyre.