Pulla postale shqiptare

Pullat postalet shqiptare janë dëshmi për pagesën e shërbimeve të postës në kuadër të territorit të Shqipërisë, si dhe identifikojnë postën e Shqipërisë jashtë vendit. Ato ngjiten nga dërguesit e dërgesave dhe çvlerësohen nga nëpunësit e postës zakonisht duke e vulosur.

Pullë postale shqiptare
Pullë postale shqiptare

Historiku

Redakto

Pulla e parë shqiptare konsiredoret të jetë botuar në vitin 1913 nga posta e perandorisë otomane në Shqipëri.

Shqipëri pullat postale shtypen nga Posta e Shqipërisë, kurse në Kosovë nga Posta dhe Telekomi i Kosovës.

Përdorimi

Redakto

Dizajnimi

Redakto

Pulla postale

Redakto

Personalitete

Redakto
Personalitete
         

Kulturë

Redakto

P.S.Zëvendëso noimage.png me emrin e figurës përaktëse.

Kulturë
                       

Arkitekturë

Redakto

P.S.Zëvendëso noimage.png me emrin e figurës përaktëse.

Arkitekturë
                       

Shpezë

Redakto
Shpezë

P.S.Zëvendëso noimage.png me emrin e figurës përaktëse.

Sport
         

P.S.Zëvendëso noimage.png me emrin e figurës përaktëse.

Lule
                         

Pulla pa kategori

Redakto
Pulla pa kategori