Reaksionet e sintezëz janë reaksione gjatë të cilave prej dy substancave të thjeshta përfitohet një substancë e përbërë. Shembull: 2Mg+O2-》2MgO

Shembuj të reaksioneve Redakto

2Mg+O2 → 2MgO
H2O +O → H2O2
2C +2O2 → 2CO2
CaO+H2O → Ca(OH)2
N2 + 3 H2 → 2 NH3

Shih edhe Redakto