Reaksioni kimik është bashkëveprim midis dy apo më shumë lëndëve gjatë shndërrimeve kimike.

Reaksion kimik

Komponentët e reaksioneve kimike

Redakto

Reaksionet kimike paraqiten me anë të barazimeve kimike. Barazimet kimike përbëhen prej anës së majtë dhe anës së djathtë të barazimit.

A + B = AB

Në anën e majtë të barazimit shënohen elementët (A dhe B), ndërsa në anën e djathtë produkti (AB). Reaksion kimik kemi kur substanca ndryshon krejtësisht dhe fitohet substance e re. Shenjat e reaksionit kimik janë : 1. Formimi i gazit 2. Formimi i Fundërrinës 3. Ndryshimi i ngjyrës 4. Ndryshimi i temperaturës

Faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e reaksionit janë:

  • rritja e temperaturës
  • rritja e shtypjes
  • rritja e siperfaqes kufitare
  • rritja e katalizatorit

Ndarja e reaksioneve

Redakto

Barazimet kimike në përgjithësi ndahen në barazime të kthyeshme (Reverzibile  ) dhe të pakëthyeshme (Ireverzibile →). Numri i reaksioneve kimike është mjaft i madh prandaj dhe ndarja ose klasifikimi i tyre është i domosdoshëm në bazë të vetive, energjisë kimike që lirohet etj.

N2 + 3 H2 → 2 NH3
2 H2O → 2 H2 + O2
2 Na + 2 HCl → 2 NaCl + H2(g)

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Reaksionet kimike ndahen ne Rrektable (fillestare) dhe produkt ( perfundimtare)

Ne dime vetem qe Uji mund te kthehet ne gaz dhe ne gjendje te ngurte.Dhe gazet ne gjendje te lenget por edhe gazet mund te kthehen ne gjendje te ngurte. Disa substanca te ngurta si jodi dhe grafiti nuk shkrijne kur ritet temperatura ato kthehen direkte ne gjendje te gazte.Por kure ftohen ato kthehen direkt nga faza e gaste direkt ne te ngurte qe ndodh ne saj te sublimimi.

Zoti: Roel Manja

Rroft Clevio Serbiano.