Reaksionet e analizës ose shpërbërjes vijnë si rezultat të zbërthimit të një substance në dy ose më shumë produkte.

Formula e reaksioneve Redakto

Formula e përgjithshme e shpërbërjes të substancve kimike në reaksionet kimike .

AB → A + B

Formula e zbërthimit me elektrolizë të dy molekulave të ujit në atome të H dhe O .

2H2O → 2H2 + O2

Ndarja e reaksioneve të analizës Redakto

Reaksionet e analizës janë rezultat i i faktorëve të jashtëm,psh një faktor është temperatura.Varësisht nga natyra e energjisë që përdoret për shpërbërjen e substancave , reaksionet ndahen në :

Reaksioni i Termolizës(Pirolizës) Redakto

CaCO3 → CaO + CO2 - temperatura që zhvillohet reaksioni është 1100-1200 °C.

Reaksioni i fotolizës Redakto

Për disa reaksione kimike nevojitet pak energji,psh, shumë reaksione zhvillohen vetëm në prani të dritës.Elementet halogjene si : F2 ,Cl2 ,B2 hyn në reaksion me elementet tjera në prani të dritës dhe këto reaksione janë shumë të vrullshme.Për këto reaksione mjafton një foton energji (energjia minimale) këto reaksione quhen si reaksione të fotolizës.

Cl2 + H2 → 2HCl
6 CO2 + 6 H2OC6H12C6 + 6O2

Raksioni i elektrolizës Redakto

Këto reaksione kryhen gjatë veprimit të rrymës elektrike të njëtrajtëshme.

NaCl      

Raksioni i radiolizës - rrezet radioaktive Redakto

Shih edhe Redakto

Lidhje të jashtme Redakto