Selia përdoret për të treguar vend ndodhjen e qendrës a zyrës kryesore të organizatave, institucioneve e formave tjera të ndërmarrjeve me karaktere zyrtare.