Sinonime (në greqishten e lashtë : syn 'συν' = "edhe, me, bashkë" dhe onoma 'όνομα' = emri) janë fjalë të ndryshme me kuptime të ngjashme apo të njëllojta dhe janë të zëvendësueshme (të këmbyeshme). Antonimet janë fjalë me kuptime te kundërta apo gati te kundërta. (Sinonimi dhe antonimi janë antonime.)

Sinonimet mund të jenë emra, folje apo mbiemra, gjersa te dyja nyjet e palës janë pjese e njëjte e fjalisë.

Nje shembull i sinonimeve janë :

 • rrethi = qarku (emër)
 • dera = porta (emër)
 • grua = femër (emër)
 • nxënës = student (emër)
 • i bukur = i pashëm (mbiemër)
 • i sëmurë = i ligur (mbiemër)
 • tani = tashti (ndajfolje) etj.
 • largohu = zhduku
 • veturë = automobil
 • yll=yjësi=meteorë
 • atdhe = memëdhe

Shembuj të antonimeve janë:

 • i shkurtër = i gjatë
 • pak = shumë