Për t'a lexuar tërë Suren shih Wikibooks:Surja el-Bekare

Suretu El Bekare është surja e dytë e radhitur në Kur'an. Pesë ajetet e para të kësaj sureje jan të ndara në faqen e dytë të Kur'anit dhe kanë vlerë të madhe kështu që shumë mysliman i mësojnë këto ajete përmendësh dhe i përdorin gjatë faljes së namazit ose gjatë bërjes së lutjeve tjera.

PërbërjaRedakto

Suretu El Bekare përbëhet nga gjithsej 286 (dyqind e tetëdhjetë e gjashtë) ajete Kur'anore duke mos e përfshirë dhe ajetin Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit !.

Elif Lam Mim (الم)Redakto

Surja el-Bekare (2), Suretu Ali Imran (3), Suretu El Ankebutë (29), Suretu Er Rrum (30), Suretu Llukman (31), Suretu Es Sexhde (32) janë sure Kur'anore që fillojnë ajetin e parë vetëm me tri shkronja الم, (Elif Lam Mim) kuptimi i sakt i të cilave nuk dihet por që komentuesit e shumtë të Kur'anit japin medime të ndryshme ose të ngjashme.

KomenteRedakto

Ajeti 282 shtjellon qartazi elemente të rëndësishme të ekonomisë dhe etikës ekonomike.

Tjera të dhënaRedakto

Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:

BurimetRedakto