Mirësevini te Administrata!


Administrata është vendi ku mbahen votimet për administratorët e burokratët. Votimet ndjekin disa rregulla të caktuara. Lexoni më poshtë nëse doni të merrni pjesë.

Procedura për tu bërë administrator

 
Ikona e administratorëve në Wikipedia simbolizon aktivitetin e tyre të "pastrimit" në shërbim të enciklopedisë.

Administrator i përkohshëm

Kushtet e kandidatit

Kushtet themelore për tu bërë administrator i përkohshëm (1 vit) kanë të bëjnë me sa kohë dhe sa kontribute një redaktor ka dhënë në Wikipedian shqip. Redaktori duhet të jetë i besueshëm dhe kjo gjë arrihet vetëm duke redaktuar artikujt në mënyrë konstruktive dhe duke qenë në kontakt me redaktorët e tjerë. Gjithashtu duhet të ketë:

  • më shumë se 3 muaj përvojë në Wikipedia.
  • më shumë se 1000 redaktime.

Çdo përdorues që i përmbush kushtet e mësipërme mund të kandidojë veten ose të kandidohet nga një redaktor çfarëdo me të drejtat e votimit (propozuesi duhet të ketë më shumë se 50 redaktime e 3 muaj përvojë). Në qoftë se kandidohet nga të tjerë, përpara miratimit kandidati duhet të pranojë zyrtarisht kandidaturën. Kandidatëve mund t'u bëhen pyetje gjatë kandidimit përgjigjet e së cilave mund të ndikojnë në votimin e tyre nga përdoruesit e tjerë.

Kushtet e votimit

  • vota për veten është e pavlefshme;
  • mund të votojnë vetëm redaktorët me të drejta votimi (me më shumë se 50 redaktime e 3 muaj përvojë);
  • redaktorët e tjerë pa të drejta votimi mund të shtojnë një koment tek diskutimi i kandidaturës por nuk mund të votojnë.

Përfundimi

Për tu përzgjedhur si administrator, kandidati duhet të ketë të paktën 5 vota 'për' dhe një rezultat të përgjithshëm 75% pozitiv. Në llogaritjen e përqindjes së rezultatit të përgjithshëm, numërohen vetëm votat 'për' dhe 'kundër'. Votat 'asnjanëse' injorohen për llogaritjen e përqindjes së rezultatit të përgjithshëm, por ato (dhe informacione të tjera të rëndësishme) konsiderohen për përcaktimin e konsensusit nga burokrati mbyllës.

Votimi zgjat minimalisht 15 ditë dhe maksimalisht 30 ditë, në varësi të diskutimit gjatë votimit e numrit të votave të grumbulluara. Votat këshillohet të shoqërohen me një arsye të thjeshtë nga pas që argumenton qendrimin e mbajtur. Nëse nuk arrihet të grumbullohet numri i votave 'për' për 30 ditë por rezultati i përgjithshëm mbetet 75% ose më shumë pozitiv, votimi do të shtyhet dhe për 30 ditë të tjera.

Mungesa e pranimit të kandidaturës nga ana e kandidatit, e grumbullimit të votave minimale apo mosarritja e një rezultati të përgjithshëm minimal 75% pozitiv gjatë periudhës së caktuar kohore sjell dështimin e procesit të votimit.

Administrator i përhershëm

Pas një periudhe 1 vjeçare, një administrator i përkohshëm mund të kthehet në të përhershëm pa votim në varësi të punës së tij gjatë atij viti, me një vendim mes administratorëve dhe burokratëve në dëtyrë. Nëse kanë kaluar 30 ditë nga skadimi i mandatit pa një përgjigje përfundimtare, një votim i dytë hapet ku ndiqen të njejtat rregulla si më sipër e ku votohet për kthimin e administratorit në të përhershëm.

Propozimi

Për të propozuar një kandidat si administrator, krijoni një faqe të re sipas formatit Wikipedia:Administratorë/Kandidatura/Emri brenda së cilës vendosni tekstin e mëposhtëm:

=== [[Wikipedia:Administratorë/Kandidatura/Emri|Emri]] ===
{{User|Emri}}
*Arsyeja për kandidim. ~~~~

==== Votimi ====

*{{PËR}} ~~~~
*{{KUNDËR}} ~~~~
*{{ASNJANËS}} ~~~~

==== Diskutimi ====

==== Reagimi i kandidatit të propozuar ====

Së fundmi, te pjesa Kandidatura për administratorë më poshtë shkruani {{Wikipedia:Administratorë/Kandidatura/Emri}} te pjesa përkatëse sipas kandidimit (kandidaturë vetjake apo e propozuar nga të tjerë).

Procedura për tu bërë burokrat

 
Ikona e burokratëve në Wikipedia simbolizon përkujdesjen e tyre teknike në shërbim të enciklopedisë.

Të gjithë përdoruesit me të drejta administrative të përhershme mund të kandidohen për burokrat. Rregullat dhe kushtet për votimin e burokratëve janë të njejta me ato të administratorëve.

Propozimi

Për të propozuar një kandidat si burokrat, krijoni një faqe të re sipas formatit Wikipedia:Burokratë/Kandidatura/Emri brenda së cilës vendosni tekstin e mëposhtëm:

=== [[Wikipedia:Burokratë/Kandidatura/Emri|Emri]] ===
{{User|Emri}}
*Arsyeja për kandidim. ~~~~

==== Votimi ====

*{{PËR}} ~~~~
*{{KUNDËR}} ~~~~
*{{ASNJANËS}} ~~~~

==== Diskutimi ====

==== Reagimi i kandidatit të propozuar ====

Së fundmi, te pjesa Kandidatura për burokratë më poshtë shkruani {{Wikipedia:Burokratë/Kandidatura/Emri}} te pjesa përkatëse sipas kandidimit (kandidaturë vetjake apo e propozuar nga të tjerë).

Heqja e privilegjeve

Në raste abuzimi të dukshëm me të drejtat e tij, një administratori ose burokrati mund t'i hiqen këto të drejta pas një votimi tek Administrata në të cilin do të ndiqen të njejtat rregulla e kushte të kandidaturave. Heqja e të drejtave bëhet nga një kujdestar i Meta-s.

Nëse përdoruesi dëshiron të heqë dorë vullnetarisht nga privilegjet e tij, është i lirshëm ta bëjë këtë gjë kurdoherë që të dëshirojë, mjafton të lajmërojë tek Administrata dhe të bëj kërkesën në Meta.

Në rast mungese aktiviteti, pas një periudhe 2 vjeçare pa asnjë redaktim, administratorët dhe burokratët do t'u hiqen automatikisht privilegjet e tyre nga kujdestarët e Meta-s.

Propozimi

Për të propozuar një përdorues për heqje privilegjesh, krijoni një faqe të re sipas formatit Wikipedia:Administratorë/Revokime/Emri brenda së cilës vendosni tekstin e mëposhtëm:

=== [[Wikipedia:Administratorë/Revokime/Emri|Emri]] ===
{{User|Emri}}
*Arsyeja për revokim. ~~~~

==== Votimi ====

*{{PËR}} ~~~~
*{{KUNDËR}} ~~~~
*{{ASNJANËS}} ~~~~

==== Diskutimi ====

==== Reagimi i përdoruesit ====

Së fundmi, te pjesa Heqje privilegjesh më poshtë shkruani {{Wikipedia:Administratorë/Revokime/Emri}}.

Votimet

Kandidatura për administratorë

Kandidatura nga të tjerë

Kandidatura vetjake

Kandidatura për burokratë

Kandidatura nga të tjerë

Kandidatura vetjake

Heqje privilegjesh


Aktualisht në komunitet veprojnë 10 administratorë dhe 3 burokratë.


XTools ofron statistika të ndryshme në lidhje me kontributet e vullnetarëve në projektet MediaWiki.