Udhëzime për shkrimin e lajmeve

  1. Këtu paraqiten vetëm lajmet e një rëndësie të lartë në shkallë golobale dhe lajmet e një rëndësi shumë të lartë në shkallë kombëtare. Për lajme të tjera përdor WikiLajme.
  2. Qëllimi është që të pasqyrohen artikuj enciklopedikë dhe jo thjesht një listë me lajme.
  3. Lajmet duhet të përmblidhen në 5 fjali. Tema kryesore lejohet të vendosen jo më shumë se 3.
  4. Çdo lajm paraprihet nga data kur ka ndodhur.
  5. Me tekst të trashë duhet të shkrueht vetëm togfjalëshi që ilustron figurën.
  6. Mundohu që fjalët me të kuqe ti plotësosh me artikuj të rinj.
  7. Stuktura e përgjidhshme e lajmit: * [data] : [lajmi].


Temat kryesore : Kriza në zonën e euros