Artileria është term ushtarakë me të cilin nënkuptohen disa armë apo trupa të pajisura me ato armë që kanë aftësi gjuajtje përtej vijës së shikimit me sy.

Alteria është armë shkatërruese për alteri më të mëdha se ajo e cila armë përdoret në disa raste të veçanta.