Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë i Universitetit të Tiranës

Fakulteti i Histori Filologjisë i Universitetit të Tiranës është një nga fakultetet të para te këtij universiteti.

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
LlojiPublik. Nivele studimi: Bachelor, Master, Doktoraturë
Themelimi1951
NdihmaFinancohet nga Qeveria Shqiptare
RektoriProf. Dr. Sabri Laçi
Location,
Faqja zyrtarewww.fhf.edu.al


Historiku

Redakto

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës është krijuar në vitin 1951, si pjesë e Institutit të Lartë Pedagogjik, që ka qenë institucioni i parë në Shqipëri për përgatitjen e mësuesve me arsim të lartë për shkencat shoqërore dhe natyrore. Me krijimin e Universitetit të Tiranës në vitin 1957, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë u bë një nga shtatë fakultetet. Fillimisht ai përbëhej nga degët e historisë (më vonë histori – gjeografi), gjuhë – letërsisë dhe të gjuhës ruse. Qysh atëherë ai ka pësuar zgjerime dhe riorganizime të shumta. Kështu, në vitin akademik 1960 – 1961 iu shtua dega e gjuhës angleze dhe më 1966 ajo e gjuhës frënge. Më 1972 degët e gjuhëve të huaja u shkëputën nga ky fakultet për të formuar Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, ndërsa dy vjet më vonë të dy fakultetet u bashkuan në një të vetëm, për t’u ndarë sërish në vitin 1992.

Në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë kanë dhënë mësim personalitetet dhe shkencëtarët më të njohur shqiptarë në fushën e shkencave albanologjike, si: E. Çabej, A. Buda, M. Domi, Sh. Demiraj, S. Luarasi, N. Bulka, V. Kokona, I. Kadare, Q. Haxhihasani, S. Prifti, A. Kostallari, J. Xoxa etj.

Profesorati i këtij fakulteti ka dhënë një ndihmesë të dukshme edhe për ngritjen dhe funksionimin e fakulteteve të Universiteteve të tjera të Shqipërisë duke përfshirë dhe Universitetin e Prishtinës.

Sot në këtë fakultet funksionojnë katër degë: dega gjuhë – letërsi, histori, gjeografi dhe gazetari, e hapur në vitin 1992. Paralelisht me to, funksionojnë pa shkëputje nga puna degët gjuhë – letërsi, histori, gjeografi.

Fakulteti është i organizuar në pesë departamente: ai i historisë, i gjeografisë, i gjuhësisë, i letërsisë dhe i gazetarisë.

Stafi drejtues përbëhet nga dekani, dy zv. dekanët, kancelari dhe pesë përgjegjës departamentesh.

Trupa mësimore e Fakultetit përbëhet nga 76 pedagogë, prej të cilëve 24 mbajnë titullin “Profesor”, 9 mbajnë titullin “Profesor i Asociuar”, 12 me gradën “Doktor”, 21 pedagogë dhe 10 asistentë. Përveç tyre, në procesin mësimor aktivizohet dhe një numër i konsiderueshëm pedagogësh të jashtëm, kryesisht punonjës të institucioneve kërkimore shkencore etj.

Numri i studentëve të tij ka ardhur duke u rritur nga viti në vit. Aktualisht në këtë vit shkollor vazhdojnë studimet 1758 studentë me shkëputje nga puna; 2144 studentë pa shkëputje nga puna. Që nga viti 1992 – 1993 pranimi i studentëve në fakultet (për të dy sistemet) bëhet mbi bazën e konkursit.

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë ka qenë dhe është një qendër e rëndësishme shkencore e vendit, me një veprimtari të gjerë shkencore, ku përfshihet organizimi i konferencave shkencore dhe pjesëmarrja në tubime shkencore kombëtare, rajonale e ndërkombëtare, botimet e monografive, punimeve shkencore e të teksteve mësimore për shkollën e lartë, të mesme dhe 9-vjeçare etj. Njëherazi, ai mbetet institucioni më i rëndësishëm i vendit për përgatitjen dhe kualifikimin e studiuesve.

Sipas profileve përkatëse të shkencave albanologjike, këtu njihet e drejta e mbrojtjes së tezave të doktoratës prej kandidatësh vendas e të huaj. Kualifikimi pasuniversitar ka nisur qysh në vitin 1981, kur pranë tij u hapën disa kurse pasuniversitare njëvjeçare: fillimisht ai i psikologjisë, një vit më vonë kusi i gjuhës shqipe, në vitin 1984 kursi i historisë, më 1985 kursi i kritikës letrare dhe më 1987 kursi pasuniversitar i psikologjisë dhe i pedagogjisë pa shkëputje nga puna. Në vitin 1991 këto kurse u mbyllën, për t’u hapur përsëri më 1996, kësaj herë si shkolla pasuniversitare (fillimisht me korrespondencë), dmth. si shkallë e parë e një sistemi të plotë dyshkallësh të kualifikimit pasuniversitar që u ndërtua sipas departamenteve përkatëse: shkolla pasuniversitare e departamentit të Gjuhësisë, shkolla pasuniversitare e Departamentit të Letërsisë, shkolla pasuniversitare e Departamentit të Historisë dhe shkolla pasuniversitare e Departamentti të Gjeografisë.

Në këtë fakultet aktualisht ndjekin studimet e masterit 223 studentë dhe 88 studentë të diplomuar që vazhdojnë doktoraturën.

Edhe përmbajtja e procesit mësimor ka pasur ndryshime të shumta, në përputhje me shkallën e zhvillimit të shoqërisë shqiptare, me nevojat e saj dhe me kërkesat e shtuara para shkollës së lartë. Kështu, në fillim të gjitha degët kishin si detyrë kryesore përgatitjen e mësuesve për shkollën e mesme, megjithëse, në të vërtetë, mësuesit e diplomuar prej këtij Fakulteti kanë punuar edhe në ciklin e lartë të shkollës 8–vjeçare. Krahas kësaj, këto degë kanë siguruar edhe kontingjentin për institucionet kërkimore-shkencore dhe për institucionet e tjera kulturore të vendit, si të shtëpisë botuese, ATSH, Radioja e Televizioni, institutet e Akademisë dhe më vonë universitetet në rrethe etj. Për të plotësuar kërkesat e këtyre institucioneve për kuadra, duke filluar nga viti shkollor 1969–1970, pranë degëve gjuhë shqipe e letërsi dhe histori janë krijuar herë pas here, në varësi nga nevojat, edhe profile të veçanta për gjuhë të tjera të huaja, si për gjuhë latine, greke e vjetër, italiane, bullgare, rumune, serbo-kroate, çeke, poloneze, hungareze, gjermane e spanjolle.

Nisur nga nevojat e një përgatitje më të plotë të mësuesve dhe të specialistëve, edhe struktura edhe profili i degëve ka ardhur duke u ndryshuar. Kështu, në vitin 1982 u arrit ndarja e degës histori – gjeografi në dy degë të veçanta: histori me elemente të gjeografisë dhe gjeografi me elemente të historisë. Rezultatet pozitive të kësaj ndarje të pjesshme, ngritja e nivelit të kualifikimit të profesoratit dhe sidomos mundësitë e krijuara pas vitit 1990, e bënë të domosdoshëm thellimin e mëtejshëm të specializimit të këtyre degëve. Si rrjedhim tani të dyja degët e mësipërme kanë dy profile mësuesi dhe specialitet.

Këto specializime e profilizime janë shoqëruar edhe me një punë të madhe për hartimin e planeve të reja mësimore, të programeve të lëndëve shumta që janë shtuar në këto plane si dhe rishikimin e programeve të lëndëve ekzistuese, me qëllim që të pasqyrohen në to arritjet shkencore botërore.

Një ndihmesë të çmuar ka dhënë fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë për përgatitjen e studentëve të huaj si përkthyes, gjuhëtarë, historianë, studiues të letërsisë etj. Veçanërisht e madhe ka qenë puna e bërë nga dega e gjuhës dhe e letërsisë shqipe pranë së cilës kanë studiuar dhe janë diplomuar 282 studentë nga 25 vendë të ndryshmë të botës, kryesisht nga vendet e Europës, nga Amerika, Azia e Afrika. Nga viti 1991 e këndej pranë Departamentit të Gjuhësisë kanë ardhur, kryesisht në kuadrin e konventave kulturore, studentë të huaj një pjesë e të cilëve pas përfundimit të kursit përgatitor njëvjeçar, po studiojnë për gjuhë shqipe dhe letërsi.

Përmes konventave kulturore e marrëveshjeve universitare, ky fakultet ka krijuar e po krijon bashkëpunime me institucione homologe si në Francë, Itali, Greqi, Austri, Gjermani, Angli, SHBA, Turqi, etj., kryesisht për kualifikim për shkëmbime shkencore etj. Një numër i madh pedagogësh e asistentësh kanë shkuar pranë këtyre universiteteve për kualifikime e specializime afatshkurta e afatgjata; studentët tanë tashmë po shkojnë në ekspedita mësimore në vendet fqinje të Ballkanit. Nga ana tjetër, pranë Fakultetit këto vitet e fundit kanë ardhur lektorë të huaj për të mbajtur kurse të plota e cikle leksionesh, për konferenca e kërkime shkencore.

Aktualisht janë hartuar të gjitha kurrikulat sipas Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë. Sipas këtyre kurrikulave jepen diploma të nivelit të parë, diploma të nivelit të dytë, mastera të nivelit të parë, mastera të nivelit të dytë si dhe shkolla doktorate.

Organizimi i Fakultetit në Departamente

Redakto

Në përbërje të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë janë këto departamente:

Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore
Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit
Departamenti i Gjeografisë
Departamenti i Gjuhësisë
Departamenti i Historisë
Departamenti i Letërsisë

Autoritete drejtuese

Redakto

Dekani: Prof Dr Sabri Laçi

Planet mësimore

Redakto

Bachelor Studentët ndjekin studimet në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë në njërën nga degët përkatëse:

Dega Akeologji dhe Trashëgimi Kulturore Dega Gazetari dhe Komunikim Dega Gjeografi Dega Gjuhësi Dega Histori Dega Letërsi

Cikli parë – Bachelor 3 vjet

Bachelor zgjat 3 vite akademike.

Programi mësimor përfshin lëndë të detyrueshme, lëndë me zgjedhje, praktika mësimore, ekspedita, detyra kursi etj.

Titulli i diplomës është:

Bachelor në Arkeologji Bachelor në Gjuhësi Bachelor në Letërsi Bachelor në Histori Bachelor në Gjeografi Bachelor në Gazetari dhe Komunikim

Master i Shkencave Në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë zhvillohet Master i Shkencave në departamentet:

Departamenti i Gjuhësisë Drejtimi: “Gjuhësi e sotme” Drejtimi: “Gjuhësi historike” Departamenti i Letërsisë Drejtimi: “Teori dhe kritikë letrare” Drejtimi: “Letërsi e përgjithshme dhe e krahasuar” Drejtimi: “Studime letrare shqipe dhe antropologji kulti” Departamenti i Historisë Drejtimi: “Histori” Drejtimi: “Marrëdhënie ndërkombëtare” Departamenti i Arkeologjisë Drejtimi: “Arkeologji” Drejtimi: “Trashëgimi kulturore” Departamenti i Gjeografisë 1. Drejtimi: “Gjeografi”

Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit Drejtimi: “Marrëdhënie publike” Drejtimi: “Gazetari europiane dhe ndërkombëtare” Drejtimi: “Komunikimi ndërkulturor” Drejtimi: “Marketing mediatik” Drejtimi: “Drejtimi dhe menaxhimi i mediave” Kjo diplomë zgjat 2 vite akademike.

Titulli i Diplomës është:

1. Master i Shkencave në Gjuhë, drejtimi:

“Gjuhësi e sotme”; “Gjuhësi historike”;


2. Master i Shkencave në Letërsi, drejtimi:

“Teori dhe kritikë letrare”; “Letërsi e përgjithshme dhe e krahasuar”: “Studime letrare shqipe dhe antropologji kulti”;


3. Master i Shkencave në Histori, drejtimi:

“Histori”; “Marrëdhënie ndërkombëtare”;


4. Master i Shkencave në Gjeografi, drejtimi:

“Gjeografi”

5. Master i Shkencave në Gazetari dhe Komunikim, drejtimi:

“Marrëdhënie publike” “Gazetari europiane dhe ndërkombëtare” “Komunikimi ndërkulturor” “Marketing mediatik” “Drejtimi dhe menaxhimi i mediave”

6. Master i Shkencave në Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore

“Arkeologji”, “Trashëgimi kulturore”


Master Profesional Në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë zhvillohet Master Profesional në departamentet:

a) Departamenti i Gjuhësisë

1. Master Profesional në “Mesuesi” 2. Master Profesional në “Redaktori”

b) Departamenti i Letërsisë

1. Master Profesional në “Mesuesi”

c) Departamenti i Historisë

1. Master Profesional në “Mesuesi” 2. Master Profesional në “Arkivistikë”

d) Departamenti i Gjeografisë 1. Master Profesional në “Mesuesi”

e) Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore 1. Guidë Turistike

Kjo diplomë zgjat 1 vit akademik.

Titulli i Diplomës është:

Master Profesional në Gjuhësi, drejtimi: “Mesuesi” “Redaktori” Master Profesional në Letërsi, drejtimi: “Mesuesi” Master Profesional në Histori, drejtimi: “Mesuesi” “Arkivistikë” Master Profesional në Gjeografi, drejtimi: “Mesuesi”

Shiko edhe

Redakto

Faqja e internetit e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Redakto

http://www.fhf.edu.al

41°19′10″N 19°49′45″E / 41.31933°N 19.82911°E / 41.31933; 19.82911