Kodi i mallërave

Kodi i mallërave është listë në të cilat secilit produkt/mallë i jepet një numër sipas klasifikimit të produktit. Në kosovë kjo bëhet nga TARIK-u.