Rona është lum i i cili rrjedh nga liqeni i ZhenevësZvicër dhe nëpër Francën juglindore në një gjatësi prej 813 km, derdhet në Detin Mesdhe në lindje të Marsejës.

Ujmbledhësi i lumit Rona