Madhësitë fizike janë ato madhësi me anë të të cilave krahasohen dimensionet, vetitë, etj. fizike të objekteve me studimin e të cilave merret fizika. Gjatë historisë së zhvillmit të fizikës si shkencë, futja në përdorim e një sistemi të këtyre madhësive ka pasur një rol të veçantë. Kështu janë bërë disa përpjekje për një sistem të tillë, por këto përpjekje janë kurorzuar me sistemin e tashem që përdoret në Fizikë. Sistemi i tashem që përdoret në Fizikën botërore është sistemi ndërkombëtarë SI.

Sistemi SI Redakto

Sistemi SI ka 7 madhësi themelore me njësitë matëse përkatëse.

Madhësia simboli njësia simboli përkufizimi
Gjatësia   metri m Një metër është rruga që kalon rrezja e dritës në vakum brenda një prej 299.792.458 pjesëve të sekondës (1/299 792 458)s.
Masa   kilogrami kg Masa prej një kg është masa e cilindrit që ruhet si prototip i kilogramit në Qendrën Internacionale të Sistemit SI në Paris.
Koha   sekonda s Intervali kohor i cili nevojitet për saktësishtë për 9 192 631 770 perioda, për kalimin e atomit të elementit kimik 133Cs nga një nivel në tjetrin.
Intensiteti i rrymës elektrike   amperi A 1 Amperi është sasia e rrymës elektrike që kalon ndërmjet dy drejtpërçuesve paralel në distancë në mes tyre prej një metri, me gjatësi të pakufizuar që gjenden në vakum.
Temperatura   kelvini K Një kelvin është 273,16 pjesë e temperaturës termodinamike të pikës së ngrirjes së ujit.
Sasia e materies   moli mol Një mol është numri i elementeve që e përbëjnë një substancë, që i përgjegjet numrit të atomeve në 0,012 karbon të pastër12C.
Intensiteti i dritës   kandela cd Një kandelë është intesiteti i dritës një një drejtim të caktuar , që një burim i cili prodhon rrezet me frekuencë 540 · 1012 herc, dhe intesiteti i tyre në këtë drejtim është 1/683 Weradian.

Shiko dhe këtë Redakto

Skeda:Ora 00.jpg
Edhe Ora e zakonshme shërben për matjen e madhësive fizike

Lidhje të jashtme Redakto