Tipet e Memorjeve të kompiuterit
E paqëndrueshme
Non-Volatile

Kujtesa e qëndrueshme (ang. non-volatile memory ose NVM ose non-volatile storage) është një lloj kujtese kompjuterike që mund të mbajë informacionet e ruajtura edhe atëherë kur nuk ndodhet nën rrymë elektrike. Shëmbuj të kësaj kujtese janë: kujtesa vetë lexuese, kujtesa rrufe, shumica e llojeve të pajisjeve të mbajtësve kompjuterikë magnetikë (si disku i ngurtë, disku i flashkët, dhe shiriti magnetik) disk vërtitësit optikë, dhe mënyrat e hershme të ruajtësve kompjuterikë si p.sh. shiriti vrimor dhe karta vrimore.