Minberi i xhamisë "Molla Çelebi" në Stamboll.
Minberi i xhamisë "Sultan Hassan" në Kajro, Egjipt.

Minberi ose mimberi është katedër ku imami qëndron gjatë hutbes. Minberi ndodhet në anën e djathtë në mur i cili është përballë Mekës. Në disa xhamia ka platforma (Turqisht: müezzin mahfili) përballë minberit, ku asistent i Imamit, muezini qëndron gjatë namazit.