Oferta në ekonomi paraqet kapacitetin total të prodhimeve/shërbimeve që prodhuesit/shërbyesit në përgjithësi, brenda një segmenti të tregut apo brenda një tregu të tërë, janë në gjendje të e ofrojnë. Teoria ekonomike supozon që në tregun e lirë kërkesa dhe oferta do të ekuilibrohen dhe do të përcaktojnë nivelin e çmimit.

Lakorja e oferta

Në aspektin makroekonomik shqyrtohet oferta agregate brenda një ekonomie. Kjo paraqet vlerën nominale të shumës së të gjitha ofertave brenda asaj ekonomie.