Prapatoka

Prapatoka është pjesa e tokës që shtrihet fill pas brigjeve të detit, të liqenit ose të lumit në brendësi të një vendi.