Vjellja

Vjellja është një jashtëqitje nga goja.

Shkaktohet nga aktiviteti i stomakut duke ndërthurur lendet ushqyese ne te për te nxjerre jashtë lenden e panevojshme me lëngjet e stomakut.