Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Internet apo Vitrina Projekti Fjalori/Nj ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
Nj-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Njësia e të dhënës (për dituri, njoftim, mësimë ...)[1]
  1. node (përdoret tek regjistrat e modeleve HAM)
  2. unit ose item
  3. document (përdoret tek produkte të softuerit intermedia )
  4. card (përdoret tek produkte të softuerit NoteCards dhe HyperCard)
  5. bllok informacionesh
  6. frame (përdoret tek produktet të softuerit KMS)
  7. statement (përdoret tek produktet të softuerit Augment)
  8. message (përdoret tek produktet të softuerit KnowledgePRO)
  9. article (përdoret tek produktet të softuerit Hyper Ties)
  10. hyper-molecule (përdoret tek produktet të softuerit HyperCOSTOC)
  11. guideline (përdoret tek produktet të softuerit Guide dhe NaviTextSAM)
 • Njësia e informacionit - copë matëse e të dhënave të pa prekshme me pjesë fizike të njeriut [1]
 • Njësia e informatës - copë matëse e të dhënave të pa prekshme me pjesë fizike të njeriut por që bëhet e prekshme me ndihmen e makinave të cilat krijojnë një pikëpremje në mes të energjisë dhe materies. [1]


Dëftime

Redakto