Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Internet apo Vitrina Projekti Fjalori/H ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
H-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

  • Header (=Koka) krye element zakonisht tek regjistrat e gjuhëve të shenjave.[1]
  • Hijesimi i elementeve thirret veprimi me anë të së cilit në disa gjuhë të shenjave, elementet e gjuhës futen nën hijen e njëra tjetrës duke formuar një hiearki sipas logjikës së gjuhës përkatëse.[1]
  • Hypertext quhet përmbajtja e vëllimit të tekstit të paraqitur në rrafshe jolinear që ndërmjet veti janë të lidhura me ndihmen e njësive të tekstit . Zakonisht siër teksti (Hypertext) paraqitet në ekrane me ndihmen e procesorëve komjuerik. [1]
  • Hypermedia mjedise, hapësira (fizike) në të cilat është paraqitur përmbajtja e sipër tekstit (hypertext)[1]
  • Host - llogarites i parapare per nje sherbim // Sherbyes / Prites
  • HTML - gjuhë programuese
  • HTTP - Hypertext Transfer Protcol
  • Hypertext Transfer Protcol


Dëftime

Redakto