Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Gjeografi apo Vitrina Projekti Fjalori/H ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
H-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 1. Hamadet janë (shkretëtira shkëmbore)blloqe të mëdha shkëmbore me shpërndarja të parregullt që knë mbetur në vend e që era e ka bartur materialin rënorë dhe pluhurin dhe i ka qveshur.Bëjnë pjesë në forma erozive.[1]
 1. - është mal në kuadër të Alpeve shqiptare në kufi të Kosovës me Malin e Zi .[1]
 1. Heliografi është instrument i cili shërben për matjen e diellosjes ose insolacionit, gjegjësisht zgjatjen e shkëlqimit diellor, vlera e të cilit shprehet në orë/ditë, muaj, sezon dhe vit. Prishtina p.sh mesatarisht ka 2048 orë diellosje në vit, Tirana 2561, Hvari 2715, Athina 2655, Vlora 2721 etj.[1]
 1. Hemisfera është një term që përdorët në shkenca të ndryshme natyrore e më të cilin kuptohet njëra nga dy anët e sferës ku për sferë mund të merren trupa të ndryshëm që i ngjajnë sferës.[1]
 2. Hendeku tektonik
 3. Hendeku tektonik Hendeku tektonik (Graben-i) është formë strukturore negative, e krijuar nga ulja e e tokës ndërmjet dy a më shumë shkarjeve, rrallë përgjatë një shkarjeje tektonike.[1]
 1. Hidroizotermat janë vija të cilat bashkojnë pikat me temperature të njejta në sipërfaqe apo thellësi të caktuar.[1]
 1. Holoceni është epokë gjeologjike e cila fillon kah fundi i pleistocenit , para rreth 10 000 viteve dhe zgjat deri në ditët e sotme . Pjesë përbërs e tij ë shtë edheperiudha e kuaternarit. Gjat holocenit kontinentet dhe deti botror kan marr konturat e sotme.[1]
 1. - (nga greq. ορίζοντας - fj.p.fj. "brez, rrip shikimi" pra, kufishikimi) është vija rrethpërshkuese që ndan tokën nga qielli nga pikë vështrimi i vëzhguesit.
 1. Horsti ose timori është formë relievore e cila krijohet me ngritjen e masës tokësore në mes tëdy ose më shumë çarjeve tektonike, kurse krahët mbesin në pozitën e mëparshme.[1]
 1. Higrografi është instrument për regjistrimin e ndryshimeve të lagështisë relative të ajrit.[1]
 1. Humusi është shtresë pjellore e korës së tokës që është krijuar nga thërmimi i shkëmbinjëve dhe nga organizmat e ngordhur të botës bimore dhe shtazore.[1]


Dëftime

Redakto
 1. ^ a b c d e f g h i j Planeti