Gjendeni te Projekti Fjalori pjesë ndihëmse e Enciklopedisë. Për fjalorin teknik të Wikipedia-së shiko faqen e titulluar Wikipedia:Fjalorthi dhe për Fjalorin e gjuhës shqipe Wiktionary

Wiktionary
Fjalori i gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen termat nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme edhe pas pastrimit të barbarizmave barten te Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër Termet dhe fjalët e më poshtme ka dhe barbarizma si dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë


Fjalët dhe termat sipas lëmive
PF/Arkeologjia
PF/Arsimi
PF/Baleti
PF/Biznes
PF/Ekonomia
PF/Film
PF/Fizika
PF/Informatika
PF/Interneti
PF/Inxhenieria
PF/Judikatura
PF/Kimia
PF/Komunikacioni
PF/Kopshtaria
PF/Kuzhina
PF/Matematika
PF/Mitologjia
PF/Mjekësia
PF/Muzika
PF/Piktura
PF/Fetar
PF/Ant.Mes.Mod.
PF/Gjuha
PF/Gjeografia
PF/Folklori
PF/Politika
PF/Biologjia
PF/Barbarizma
PF/Poli-historik
Wikipedia:?
Ndryshmi i pamjes së përbashkët,


Fjalët dhe termat sipas ABC-së
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Lista tjera që gjenden në kuadër të enciklopedisë:
Wikipedia:Projekti Lista

Gazetave elektronike
Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Artistëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave ndërkombtarë
Filmave shqip
Firmave shqiptare
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Vendeve turistike
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias