Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: I , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/I/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Folklorë

I

i - hi. [2]
iblis ~i em. (or.) [2]
idare ~rja em. shm. ~ (or.)[2]
ikajl (më shpesh: kail, kajl) e plk. (or.)[2]
ika lidh. lndf. (or.) [2]
ilja em. shm. ~ (or.) [2]
izma ~ja ef. shm. ~ (or.) [2]
ina - hyra. [2]
inte (e) - e enjte. [2]
iqram ~i (iqiram ~i) em. shm. ~ [2]
iri, [2]
isto ldh. (sërb.) [2]
ishej - ushqej, ishi - ushqyer. [2]
ixhab, në fraz. "t´ja bojmë ixhabin" (or.) [2]
iz^e ~ja (riz^e ~ja) ef. shm. ~ (or.) [2]
Arkeologji

I

Arësim

I

 • instrumenti
  1. ...
  2. instrument vlerësimi / evaluation instrument: mjet me anë të të cilit merret informacion për progresin arsimor të nxënësit, për efektshmërinë e mësimit; të dhënat sasiore dhe cilësore; testet, përshtypjet subjektive, vëzhgimet, dëshmitë anekdodike, studimet e rastit, etj. mund të shërbejnë si mjete për të matur dhe vlerësuar.[3]
 • ISCED
  1. ...
  2. ISCED është Klasifikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Arsimit, e publikuar nga UNESCO, në të cilin bazohen nivelet e arsimit në Kosovë, siç definohet në Aneksin të Ligjit mbi arsimin fillor dhe të mesëm.[4]
Balet

I

Fizikë

I

 • i
  1. 1...
 • I
  1. 1...
  2. - shkurtese per "intensitetin e rrymës elektrike"
 • Impulsi
  1. 1...
  2. Impulsi i forcës -
 • Integrali
  1. 1...
  2. - shprehje matematikore
 • Intensiteti
  1. 1...
  2. - shprehje për të treguar një lëvizje ë një madhësie brenda një sgmenti kohorë [y]=[x]/[s], ku x-njësia e madhësis fizike (mund të jetë e ndryshme); [s] koha e shprehur në sekonda dhe y intesiteti i madhësisë së shprehur në njësin x për s-sekond.
  3. - sinonim i fjales "madhesi" apo "vlerë numerike" e një madhësie vektore.


Ekonomi

I

 • Informacioni
  1. Informacioni dhe komunikimi
   1. (Information and communication): Komponent i rendesishem i kontrollit te brendshem sipas te cilit te gjitha hallkat e procesit dhe ambienti i kontrollit duhet te jete ne komunikim te vazhdueshem dhe nen informimin e menaxhimit. Veprimtari qe pasyron ne kohe dhe me cilesi e duhur ngjarjet ekonomike.[5]
 • Inflacioni
  1. Dukuri në sistemet ekonomike
 • Institucioni
  1. Institucionet financiare -
  2. Institucionet kreditore -
 • Integriteti
  1. (Integrity):Cilesia apo gjendja e te qenit me parime morale si; drejtesia, ndershmeria, dhe sinqeriteti; deshira per te bere gjene e duhur; dhe per te deklaruar dhe perjetuar disa vlera dhe pritje e deshiruar per rezultatet e tyre.[5]
 • Interesi
  1. Interesi (kursi i interesit/kamata) është kostoja që huamarrësi i paguan huadhënësit gjatë një periudhe të caktuar kohore, zakonisht e llogaritur në bazë vjetore.
 • Investimi
Informatikë

I

 • IAX
  1. Shqip: Protokoli IAX : IAX është protokol i përdorur nga Asterisk-i, open-source PBX serveri nga Digium. Ky protokol mundëson VoIP lidhjet mes Asterisk serverëve ose serverëve dhe klientëve që përdorin IAX protokolin. IAX verzioni 2 (IAX2) ka zëvendësuar verzionin origjina...[6]
 • IEEE
  1. Shqip: IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers - Organizatë që përfshinë inxhinierë, shkenctarë, studenta te fushave të elektronikës dhe të gjitha fushave të lidhura me elektronikë. Kjo organizatë u themelua në vitin 1963,...[6]
 • IETF
  1. Shqip: IETF : është shkurtesa për Internet Engineering Task Force. Kjo është një bashkësi ndërkombëtare e hapur e përbër nga dizajnerët e rrjetave, operatorët, shitësit dhe hulumtuesit të cilët meren me zhvillimin e arkitekturës së internetit....[6]
 • Internet biznes modelet
  1. ...
  2. Internet biznes modeli tregëti-tregëti // Shiko : Tregëti-tregëti
  3. Internet biznes modeli Tregëti-konsumatorë // Shiko : Tregëti-konsumatorë
  4. Internet biznes modeli Konsumatorë-tregëti // Shiko : Konsumatorë-tregëti
  5. Internet biznes modeli Konsumatorë-konsumatorë // Shiko : Konsumatorë-konsumatorë
  6. interrupt - Shqip: interrupt : Në inxhinierinë kompjuterike, interrupt (ndërhyrja, ndërprerja, ndalja e përkohshme), është proces kur CPU e ndalon punën që është duke bërë, pasi që ka pranuar sinjal nga ndonjë pjesë tjeter harduerike për përkujdesje....[6]
 • IP
  1. Adresa IP - Shqip: IP : Shkurtesa për Internet Protocol. IP cakton formatin e paketave ose datagrameve dhe skemën e adresimit. IP bashkohet me TCP për të krijuar lidhje virtuele mes burimit dhe destinacionit. Ekzistojnë dy verzione të IP,...[6]
 • IR
  1. Shqip: IR : Akronim për Infra Red (shqip: Infra Kuq). IR është valë elektromagnetike me gjatësi valore rreth 1 µm (mikrometër). Quhen infra kuq për shkak se shtrihen në mes të spektrit te dukshëm të dritës (kuq) dhe radio valëve,...[6]
 • IRC
  1. Shqip: IRC : IRC, apo Internet Relay Chat, është servis i cili i lejon njerëzit në mbarë botën e internetit të lidhen dhe të bisedojnë e diskutojnë tema të ndryshme përmes IRC kanalave. Protokoli i IRC është RFC 1459,...[6]
 • IrDA
  1. Shqip: IrDA : Infrared Data Association ose IrDA është organizatë vullnetare e prodhuesve të ndryshëm që përkujdesen që prodhimet infrakuqe në kompjutera, PDA, printera, kamera e të tjera bashkëpunojnë mes vete. Kjo shkurtesë gjithashtu përdoret për të emërtuar pr...[6]
 • ISBN
  1. Shqip: ISBN : Shkrutesë për "International Standard Book Number". ISBN është numër identifikues unik për libra dhe është menduar të përdoret komercialisht. ISBN është krijuar në Britaninë e Madhe më 1966 nga shtëpitë botuese,...[6]
 • ISDN
  1. Shqip: ISDN // Integrated Services Digital Network - quhet një lloj i veçantë i rrjetit të qarkut telefonik i krijuar për të mundësuar transmisionin digjital të zërit dhe të dhënave nëpërmes telave të bakrit, duke mundësuar kështu kualitet më të lartë dhe sh...[6]
 • ISO
  1. Shqip: ISO : International Organization for Standardization - Organizatë internacionale për standardizime në shumë aspekte e themeluar në vitin 1946 dhe përfshin më se 100 shtete. Kjo organizatë ka për qëllim vënien e standardeve internacionale....[6]
 • ISS
  1. Shqip: ISS : (I) Stacioni Ndërkombëtarë Hapësinorë (SNH) është projekti më i madh dhe më i ndërlikuar shkencorë në histori. Projekti është i udhëhequr nga SHBA me 16 shtete tjera pjesëtare: Kanada, Japonia, Rusia dhe anëtaret e EU....[6]
Internet

I


Drejtësi

I

 • intervenimi
  1. ...
 • instituti
  1. ...
  2. buxheti : Instituti i Shëndetësisë Publike shk. ISH. [7]
  3. buxheti : Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes sh IPVQ. [7]
 • IPVQ
  1. buxheti shk. për : Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes. [7]
 • IRJM
  1. buxheti shk. për : Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. [7]
 • IT
  1. buxheti shk. për : Teknologjia Informative. [7]
 • ish
  1. ...
  2. buxheti : Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë shk. IRJM. [7]
 • ISH
  1. buxheti shk. për : Instituti i Shëndetësisë Publike. [7]
Kimi

I


Komunikacion

I

Kopshtari

I

Kuzhinë

I

Matematikë

I

Mitologji
Mjekësi

I

 • Infektimi
 • Infarkti
 • Infermieri
  • Infermier i emergjencës - është personi i cili përveç shkollimit të mesëm mjekësor ka të kryer edhe kurse trajnimi dhe ka certifikimin për emergjencë.[4]
  • Infermier kardiak - nënkupton personin i cili është trajnuar dhe certifikuar në kurset e emergjencës mjekësore dhe ka të kompletuar trajnimin shtesë në MAKJ, të aprovuar nga Departamenti i emergjencës mjekësore.[4]
 • Internisti
Muzikë

I

Pikturë

I

Gjeografi

I

 1. - është një lumKosovë.[11]
 1. - (antonim i fjalës emigrimi), është proces i ardhjes së popullsisë në ndonjë hapësirë, të shkaktuar nga faktorë të ndryshëm, për popullsinë faktorë tërheqës.[11]
 1. - ose Diellosja është ndriçimi i Diellit brenda kohës së caktuar (ditë, muaj, vit).Vlera e diellosjës zakonisht shprehet në orë me diell mesatarisht në vit.[11]
 1. Inlandajsi është sipërfaqe tokësore të mbuluara me akullnaja në viset polare, psh. Antarktidë, Arktik, Grenlandë etj.[11]
 1. Ist/ëm, ~mi,~me,~met. Rrip i ngushtë dheu ndërmjet dy deteve ose ndërmjet dy liqeneve, që bashkon një tokë menjë tjetër.[11]
 1. Ishulli, ujdhesa ose rethujëza është pjesë tokësore e cila është e rrethuar nga të gjitha anët me ujë. Ishulli mund të jetë në lum, liqe ose det. Ishujt në grup quhen arkipelag..[11]
 1. Izoba/të, ~a. Vija të lakuara të mbyllura në hartat fizike dhe batimetrike, që lidhin pikat me thellësi të njejtë të një pellgine ujore ( oqeani, deti ose liqeni).[11]
 1. Izohalinet janë vijat të cilat bashkojnë pjesët me kripshmëri të njejtë.[11]
 1. Izohie/të, ~a. Vija në hartat klimatike, që lidhin vendet me sasi të njejtë të të reshurave.[11]
 1. Izonefe (gre. isos – I njejt dhe gre. nephos – re) është lloj I vijave të cilat lidhin vendet në hartë gjeografike me vrenjtësi të njejt për nji periudhë të caktuar. Përdorimi I tyre ka rëndësi të madhe në meteorolgji dhe klimatologji dhe me rastin e përpilimit të hartave sinoptike. [11]
 1. Izohips/së, ~a. Janë vija të lakuarar të mbyllura në hartë, që lidhin pikat me lartësi të njejtë mbidetare. [11]
 1. Izoterm/ë,~a. Vija në hartat klimatike, që paraqesin vendet me temperaturë të barabartë gjatë një periudhe.[11]
Islam

I

Islam

 • Ibadah (عبادة)
 • Iblis(إبليس)
 • Iftaar (إفطار)
 • Ihram (إحرام)
 • Ihsan (إحسان)
 • Ijaz
 • Ijma (إجماع)
 • Ijtihad (إجتهاد)
 • Ilah (إله)
 • Ilm (علم)
 • Imam (إمام)
 • Imamate (إمامة) ose imamate
 • Iman (إيمان)
 • Infaq
 • Injeel (الإنجيل)
 • Insha'Allah (إن شاء الله)
 • Iqamah
 • Isha (عشاء)
 • Islam (الإسلام)
 • Isnad (إسناد)
 • Isra dhe Miraj (الإسراء)
 • Istislah (إستصلاح)
 • Istishhaad (إستشهاد)
 • Itmaam-i-hujjat

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 3. ^ Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks
 4. ^ a b c Gazeta Zyrtare e Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë / PRISHTINË: VITI I/NR. 2 /1 KORRIK 2006
 5. ^ a b Kontrolli dhe Auditimi i brendshëm Gjon Ndreja, ITAP-Shqipëri dok. në internet, prill 2007
 6. ^ a b c d e f g h i j k l pr-tech
 7. ^ a b c d e f g Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003
 8. ^ a b c d Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979)
 9. ^ Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.9]
 10. ^ a b c d (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5
 11. ^ a b c d e f g h i j k l m Planeti