Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: P , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/P/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Folklorë

P

pacërkë - shih: pocërkë. [2]
pacërr ndf. pakëz. [2]
paçandoj ldh. mu për këtë, prandaj. [2]
pade (p^ede) ndf. se mos ... , vallë, ndoshta. [2]
pajs - pyes, pajtë - pyetur, pajti - pyeti. [2]
pajke - shihte. [2]
paltoj ft. paloj. [2]
palldërnmë ~a ef. shm. ~a, rrip lëkure ose kërpi, në formë harku, i qepur në të dy anët e samarit, që e mban samarin të shtrënguar për trup të gomarit. [2]
pallangjesh (ni shuplakë) ft. ia ngjesh, ia mërdhezë, ia jap një dackë, i bie shuplakë. [2]
pan - mban, pajtur - mbajtur, sa ja panë - sa ja mbajtën, pajke - mbante. [2]
pardon t´koftë! pasth. të lumtë! [2]
pas pj. "a, pas e paske hipë kët frajgavec", a e paske hipur..., qysh se e paske hipur... [2]
pase ldh. mbasi, pasi që. [2]
pehat ft. mëshoj, bie, "ia pehati çekiç n´sy t´kresë", i ra me çekiç ... [2]
pellë - pjellur. [2]
peqi! (më drejtë: peqej!) (or.) [2]
peqinë ~a ef. shm. ~a (sërb.) shpellë. [2]
për ere fraz. në fije, e hetoi, i ra në erë. [2]
permeqatem - shih: promoqatem. [2]
perqas - pelcas, thej. [2]
perze (perzete, perzet) ldh. të them të drejtën, besa, vërtetë është se ... [2]
pesije ~t ef. shm. afati i qëndrimit të nuses në gjini (në të panë), kur shkon për herë të parë te prindët pas tri javësh që është martuar dhe qëndron atje një javë, ose kur shkon pas pesë javësh (gjithnjë për herë të parë) dhe qëndron atje dy javë. Pësorë quhen njerëzt (akrabatë) nga familja e babait që shkojnë dhe e marrin bijën (nusen) në pesije (në gjini, në të panë) si dhe njerëzit e familjes së burrit që shkojnë të marrin nusen e ta kthejnë në shtëpi të burrit. [2]
peshkalbë ~a ef. shm. ~a vend, treg ku shitet peshku. [2]
pet - mbet, peta - mbeta, petë - mbetur. [2]
përgazt (i, e) mb. i mërzitëshëm, monoton, i përçuditëshëm. [2]
përgim ~i em. shm. ~e gostia që bëhet në krye të muajit, ose në një afatë tjetër të afërt, pas lindjes së fëmijës, sidomos të djalit të parë, apo të djalit të dëshiruar. Nga: përgimon (fëmija): bën fëmija buzën në gaz. [2]
përkiet pf. përsipër. [2]
përqas - përplas. [2]
përskeq ft. zemëroj, pezmatoj, hidhërëj, dëshproj. [2]
përvar ft. shtie, fus. [2]
pi - mbi. [2]
pi - shih: pej. [2]
piskëlloj fint. bertas, sokëllas, piskas. [2]
pishpirik ~u em. shm. ~a, ka dhe kuptimin: lazdran, çapkën. [2]
pishtue - shpëtuar. [2]
pitë (i, e) - i mpitë. [2]
pizdeveng (më shpesh: pezdeveng) (or.) [2]
pkut - këput. [2]
pola ~i em. shm. (sërb.) polaku, rojtar i vreshtrave dhe i arave. [2]
policë ~a ef. shm. ~a (sërb.) dollap, sergjen, lëpizë. [2]
pondlaft (i, e) (dhe: ponlan) mb. i leckarosir, zhelan. [2]
pocërkë ~a ef. shm. ~a (bot. lagenaria vulgaris) kungull ujës, susak, lloj kungulli fryti të cilit, pasi t´i hiqen farët, shërben për të mbushur ujë, fig. mendjelehtë, kryemadhë; tepja e kresë, "i ra n´pocërke t´kresë". [2]
pojs - pyes. [2]
postat ft. lodh shumë; postatem, lodhem shumë. [2]
pozore ~rja (më shpesh: prozore, prezore, perzore) ef. shm. (sërb.) dritare. [2]
pqagoj - plagos, pqagoi - plagosi. [2]
pqek - pjek. [2]
prag ~u em. shm. ~gja (sërb.) përpos "kuptimit të thjeshtë" prag në ffr. "me i qitë prag, me ja qitë ni prag," t´i qesësh një pengesë përpara që të mos mundë ta kapërceje. [2]
prani - pra. [2]
prestolinicë ~a ef. shm. ~a (sërb.) kryeqytet. [2]
promoqatem fm. rropatem, përpiqem, bëj çmos. [2]
proten - pritën. [2]
pson - mëson. psuo - mësuar, psou - mësoi. [2]
psy - mësyrë. [2]
pys - mbys, pytë - mbytur, pyti - mbyti, pytet - mbytet. [2]
pshendet - përshëndet. [2]
pshtymavt (i, e), mb. i lagur me pshtymë, në kontekst: çerpiq t´pshtymavt, jo të pjekur mirë, që nuk vlejnë gjë. [2]
pusto ndf. (sërb.) shkret. [2]
Arkeologji

P

Arësim

P

 • Personi
  1. ...
  2. Personi fizik - përgjegjës, i cili ushtron veprimtarinë e organizimit të arsimit dhe aftësimit të të rriturve pa u regjistruar dhe pa u licencuar dënohet me gjobë në shumë prej 2.500 euro.[3]
 • Plani
  1. ...
  2. Plani vjetor i punës - i institucioneve të arsimit dhe aftësimit, duhet të hartohet në pajtim me kërkesat e caktuara me Udhëzim Administrativ, që do të nxjerrët nga MASHT-i.[3]
  3. plani strategjik / strategic plan: dokumenti që prodhohet si rezultat i planifikimin afatgjatë që bazohet në prioritete zhvillimore.[4]
  4. plani i zhvillimit të shkollës / school development plan: plani i zhvillimit afatgjatë të shkollës.[4]
 • Programi
  1. ...
  2. programi mësimor / syllabus: është dokumenti ku paraqitet përmbajtja e lëndës mësimore dhe mënyra si realizohet ajo. Çdo lëndë mësimore ka program të veçantë. Në të përcaktohen qëllimet dhe detyrat mësimore, vëllimi i njohurive, i aftësive, qëndrimet dhe vlerat që duhet të përvetësojë nxënësi gjatë një kursi ose viti mësimor; anët teorike dhe praktike dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë me arritjen e pikësynimeve të lëndës.[4]
 • Prioriteti
  1. ...
  2. prioriteti/ priority: nevoja, nëse është arritur konsensusi i të gjitha grupeve të interesit e cila për nga rëndësia / ose urgjenca është e niveli më i lartë.[4]
 • Projekti
  1. ...
  2. projekt/ project : një projekt përfshin aktivitete të veçanta që i ndërmarrin personat përgjegjës me qëllim të arritjes së rezultateve të caktuara. Projekti fillon dhe mbaron në një kohë të caktuar. Projekti ndryshon shumë nga punët rutinore gjatë të cilave punëtori e bën çdo ditë punën e njëjtë, me fare pak ndryshime. Projekti prodhon rezultate konkrete që mund të shihen apo të verifikohen.[4]
 • Provimet
  1. ...
  2. Provimet - që organizohen për të rriturit, që vijojnë programet e arsimit kompenzues, ose që kërkojnë certifikim formal, duhet të jenë në pajtim me kërkesat standarde ekzistuese për nxënësit e rregullt.[3]
Balet

P

Fizikë

P

Film

P

Ekonomi

P

 • Parregullsi
  1. (Irregularity): Parregullsi do me thene cdo shkelje e nje klauzole te nje ligji qe rrjedh nga nje akt apo mangesi nga nje operator ekonomik, qe ka, apo do te kete, efektin ne buxhetin e pergjithshem te komuniteteve apo buxheteve te menaxhuara nga to, ose duke ulur apo humbur te ardhurat nga burimet e veta te mbledhura direkt ne emer te komunitetit, ose nga nje artikull i pajustifikuar i shpenzimeve,ose veprime te tjera administrative qe nuk jane ne perputhje me nje rregull te vendosur nga menaxhimi.[5]
 • Papajtueshmeri
  1. (Noncompliance):Ky term perdoret per t’ju referuar akteve te shkarkimit apo ngarkimit nga njesia qe auditohet, te qellimshme apo te paqellimshme, te cilat jane ne kundershtim me ligjet ekzistuese apo rregulloret.[5]
 • Papunësia
  1. dukuri ne nje trege ekonomike
 • Panairi
 • Paraja
  1. (të hollat) - Funksioni dhe vetitë e parasë. Format e parasë. Monedhat. Rreth parasë.

Pb

 • Personi
  1. Personi fizik - person fizik, ndërmarrje e regjistruar si biznes individual.[6]
  2. Personi juridik - shoqëri akcionare, shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, ndërmarrje publike, organizatë dhe asociacion tjetër i regjistruar.[6]
  3. Person i licencuar - person fizik ose juridik i cili ka fituar licencën për ushtrimin e veprimtarisë së shitjes me shumicë, shitjes me pakicë, transportimin, deponimin dhe veprimet tjera lidhur me tregtimin me derivate të naftës.[6]
 • Pirsingu
 • Plani
  1. Plani i biznesit - plan-programi i një ndërmarrje tregtare apo edhe drejtimeve tjera ekonomike
 • Prodhimi
  1. veprim gjate te cilit me kombinimin e fuqise puntore,kapialit dhe te mirave natyrore krijohet nje gjesende i ri qe zakonisht quhet produkt.
 • Probabiliteti
 • Produktiviteti
  1. hersi ne mes te kostos dhe fitimit te nje prodhimi.
 • Procedura
  1. (Procedure):Nje veprim ose teresi veprimesh per te zbatuar nje politike.[5]
  2. Procedurat e kontrollit (control procedures):Procedurat e kontrollit jane ato politika dhe procedura si dhe mjedisi i kontrollit, menaxhimi i te cilit ka vendosur te arrije objektivat specifike te njesise.[5]
 • Procesi
  1. (Process):Disa detyra te lidhura llogjikisht, qe perfshijne njerez, makineri dhe metoda; te perdorura per te ndryshuar materiale, burime apo te dhena (inpute) ne mallra apo sherbime (output).[5]
  2. Procesi i qeverisjes (Governance Process): Procedurat e perdorura nga perfaqesuesit e subjektit apo aksionereve, per te siguruar nje mbikqyrje te riskut dhe proceset e kontrollit te administruara nga menaxhimi.[5]
  3. Proceset e kontrollit (Control Processes): Politikat, procedurat dhe aktivitetet qe jane pjese e nje kuadri kontrolli, hartuar per te siguruar se risqet jane brenda tolerances se riskut te vendosur nga procesi i menaxhimit te riskut.[5]
 • Propaganda
  1. Propaganda ekonomike
 • Puna
  1. Pershkrim pune (Job description):Nje grup detyrash apo aktivitetesh per tu kryer nga nje individ te cilat percaktojne limitet e funksionit te punes te okupuar nga ky person.[5]
Informatikë

P

 • P2P
  1. Shqip: P2P : ose peer-to-peer, është model i komunikimit ku dy makina janë në lidhje direkte dhe jo përmes ndonjë makine në mes. Në P2P çdo makinë në lidhje mund të fillon ose ndal lidhjen. Zakonisht në P2P të dy makinat kanë mundësi klient dhe server....[7]
 • Packet
  1. ...
  2. packet - Shqip: paketi : (I) Paketi është njësi trasmentuese e të dhënave që përbëhet nga informatat binare. Secila paketë përmban sasi të të dhënave. Gjatësia maksimale e paketit varet nga mjeti i komunikimit, p.sh në teknologjinë Ethernet,...[7]
 • partition
  1. ...
  2. Shqip: particion : Pjesë e ndarë e diskut. Particionet zakonisht përdoren për të ndarë sistemin operativ nga skedat e tjera. Një disk 1 GB mund të ndahet në dy particione 500 MB. Sistemi i skedave qëndron në particion dhe një kompjuter mund të ketë particione të SS të ...[7]
 • PB
  1. Shqip: PB : është shkurtesë për Peta Bajta. Vlera e një PB është 1,024 TB apo 2 në fuqinë 50. Një PB është 1,125,899,906,842,624 Bajta.[7]
 • PC
  1. Shqip: PC : (I) Shkurtesë për kompjuteri personal (Ang: Personal Computer). Fillimisht PC iu është referuar IBM PC që janë prodhuar nga IBM, para serive PS/2. Çdo kompjuter i përputhshëm me atë të IBM quhet PC. Tani PC poashtu i referohet gati çfarëdo komjuteri ...[7]
  2. PCMCIA - Shqip: PCMCIA : Akronim për Personal Computer Memory Card International Association. Shiko PCMCIA
 • PCB
  1. Shqip: PCB : është shkurtesë për Printed Circuit Board. Kjo është pllakë në të cilen vendosen RAM modulet, qipat e ndryshëm dhe elektronika e nevojshme për t'a mundësuar funksionimin e një kompjuteri apo pajisje....[7]
 • PDP
  1. Shqip: Protokoli PDP : (I) Çdo protokol që transmeton shënimet në formë të paketave si IP ose X.25. // (II)Paraardhësi i VAX arkitekturës nga Digital Equipment Corporation )DEC) // (III) Segment i rrjetit që përkrahë mekanizma përmes të cilave funksionet e mirëmbajtjës së ...[7]
 • PDP-7
  1. Shqip: PDP-7 : është minikompjuter i prodhuar nga Digital Equipment Corporation (DEC) me 1965. Ky minikompjuter është i pari që ka përdorur Flip Chip teknologjinë dhe kushtonte $72,000, lirë për standardet e viteve 60-ta....[7]
 • perpendicular
  1. ...
  2. Shqip: perpendikular // (I) Teknologjia perpendikulare lejon ruajtje të kapacitetit të lartë duke përdorur regjistrim vertikal. Kjo lejon dyfishimin e kapacitetit për disqet tradicionale. Pritet se disqet e tilla mund të arrijnë kapacitet 230 GB për inq katror....[7]
 • PGP
  1. Shqip: PGP : është shkurtesë për Pretty Good Privacy. PGP paraqet një aplikacion i cili shfrytëzohet për enkriptim të sigurtë të informatave. Çka e dallon PGP-ën nga aplikacionet tjera është aplikimi i enkriptimit asimetrik....[7]
 • Photon
  1. ...
  2. photon
  3. Shqip: foton : është njësia e energjisë elektromagnetike. Fotonet gjithashtu konsiderohen grimca të energjisë së dritës. Fotone të cilat njeriu mund t'i shoh janë ato të dritës ndërsa ato të cilat nuk mund t'i shoh janë në radio valë,...[7]
 • PHP
  1. Shqip: PHP : PHP është gjuhë skriptuese e dedikuar për të zhvilluar web aplikacione. PHP (PHP është shkurtese rekurzive e "Hypertext Preprocessor") është njëra ndër gjuhet më të përhapura skriptuese që janë të bazuara në burimet e hapura (Open Source)....[7]
 • PoE
  1. Shqip: PoE : apo Power over Ethernet, është teknologji e cila i lejon sistemeve të mbartin rrymën elektrike, së bashku me shënime, përmes telave standard çift nëpër rrjetin Ethernet. Kjo teknologji është shumë e dobishme për pajisjet si IP telefonat (shih: Vo...[7]
 • Point
  1. ...
  2. point-to-point - Shqip: pikë-në-pikë : Lloj i qarkut që lidhë dy pika drejtpërdrejt. Lidhja logjike mes dy pikave nuk kalon nëpër pika tjera edhe pse lidhja fizike zakonisht kalon. Këto qarqe njihen edhe si lidhje të kushtuara (ang: dedicated)....
 • Poly
  1. ...
  2. polygon - Shqip: poligon : (I) Poligoni është figurë e mbyllur gjeometrike e përbër nga 3 apo më shumë brinjë. Poligon i drejtë është ai që i ka brinjët e barabarta. // (II) Poligon nënkupton detalizimin e objekteve 3D. Sa më shumë poligone aq më shumë detale mund të paraqite...[7]
  1. ...
  2. Polling - Anketimi i njëkohshëm i disa komponentëve/pajisjeve elektronike për të konfirmuar nëse kanë të dhëna për të transmetuar.
 • Post
  1. ...
  2. postfix - Shqip: postfix : Shërbim për dërgimin e e-postës i paraparë për zëvendësimin e Sendmail. postfix punon në Linux, UNIX, HP-UX, Solaris dhe Mac OS X. Ky shërbim është zhvilluar nga Wietse Venema.[7]
  3. POTS - Shqip: POTS : Kjo është shkurtesë për Plain Old Telephone Service. Kjo nënkupton shërbimin themelorë telefonik që ofron vetëm një lidhje telefonike në rrjetin "switched" publik. Funksionet e vetme të mundshme janë pranimi dhe bërja e thirrjeve....[7]
  4. Posta elektronike e-mail
 • Prime
  1. ...
  2. prime number - Shqip: numëri prim : Në matematikë, numrat e thjeshtë (Ang: prime numbers), janë të gjithë numrat natyral më të mëdhenj se 1, të cilët plotëpjestohen me vetëm vetveten dhe me numrin 1. Numrat natyral që janë më të mëdhenj se 1,...[7]
 • Pseudo
  1. ...
  2. pseudocode - Shqip: pseudokod : Pseudokodi është formë e përgjithshme se si të zgjidhet një problem i caktuar pa detaje sintaksore. Pseudokodi është përshkrim se si punon një algoritëm zakonisht me anë të fjalëve duke i evituar detajet sintaksore të gjuhëve programuese....[7]
Internet

P

Drejtësi

P

 • paralajmërimi
  1. ...
 • personi
  1. ...
  2. legjistaconi : Termi “person” përdoret për çdo “person fizik jotregtar” të përcaktuar sipas Kodit Civil, për çdo “person fizik tregtar” dhe për çdo “person juridik” të themeluar sipas ligjit “Për shoqërite tregtare’’, sipas Kodit Civil apo sipas çdo ligji tjetër të veçantë.[9]
 • përfaqësuesi
  1. ...
  2. buxheti : Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm shk. PSSP. [10]
 • PIP
  1. buxheti shk. për : Programi për Investime Publike. [10]
 • programi
  1. ...
  2. buxheti : Programi për Investime Publike shk. PIP. [10]
 • prona
  1. ...


 • publikimi
  1. ...
 • presidenca
  1. ...
 • posta
  1. ...
  2. buxheti : Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës shk. PTK. [10]
 • PSSP
  1. buxheti shk. për : Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. [10]
 • PTK
  1. buxheti shk. për : Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës. [10]
Kimi

P

 • perioda - dukuri
 • pH - masë e koncentrimit të joneve hidrogjenit në tretje, që shprehin aciditet apo alkalinitet.
 • Poliesteri- Emri i zakonshëm për tereftalatin polietilen plastik.
 • Polietileni - një material kimikisht stabil plastik
 • Polimeri - Një material i bërë nga një sërë njësishë më të vogla (monomerë)
 • Polipropileni
Komunikacion

P

Kopshtari

P

Matematikë

P

 • Paraboloidi -
 • Paralelja
 • Paralelopipedi
 • Parametri
 • Pasqyrimi - Pasqyrimet apo Funksionet janë reacione binare që kanë disa veti të caktuara
  1. Relacioni ndërmjet dy bashkësive , quhet pasqyrim (rifigurim, relacion funksional, funksion) i bashkësisë në bashkësinë , nëse ka këtë veti: [11]
 • Përcaktorët
 • Përmesore
 • Pika -
 • Pikëprerja
 • Pjesa
  1. Bashkësia e pjesëve të bashkësisë quhet bashkësia e të gjitha nënbashkësive të bashkësisë .[11]
 • Pjesëtimi
 • Pjesëtimi i vektorëve
 • Plani i Gaussit ose Plani kompleks C
 • Plani
 • Plusi
 • Polinomi
 • Pozita -
 • Prerja
  1. Prerja e bashtkësive , quhet bashkësia e të gjitha e1ementeve të përbashkëta të bashkëswe , .[11]

Pr

 • Problemi
  • Problemi Delos (apo problemi i delos, emrëtimi i problemit sipas ujdhesë Delos që ndodhet në Greqi). Ky problem merret me dyfishimin e zarit me rrathë dhe linja. Sipas thënjes së një orakle, mortajës në ujëdhesen Delos do ti vije fundi atëherë kur vëllimi i Altarit të Apolos, që kishte formën e zarit, të jetë dyfishuar.[12]
 • Prodhimi kartezien i bashkësive - bashkësia e dysheve të renditura
  1. Prodhimi kartezian i bashkësive , quhet bashkësia e dysheve të renditura me vetinë , [11]
 • Prodhimi skalar i vektorëve
 • Prodhimi vektorial i vektorëve
 • Prodhimi
 • Projeksioni i vektorëve
Mitologji

P

 • Partini
  1. Partini, hyjni supreme e fisit ilir të Partinëve. Identifikohej me Jupiterin romak.[13]
 • Posejdoni
  1. Posejdoni - Ishte zoti i detit dhe i tërmeteve. Sipas mitologjinë Romake, atij i përshtatet Zoti NEPTUNI. Vëllezërit e tij ishin: ZEUSI dhe HADI. Jetonte në pallatin e tij nëndetar.<> Paraqitej gjithnjë i armatosur me tredhëmbëzorin e tij karakteristike në dorë. Është konsideruar si njeri ndër zotat më të respektuar të dymbëdhjetëshes së Olimpit, sepse, pas Zeusit dhe Herës, ishte si më i vjetri në moshë.<> Përherë i rrethuar nga delfinët e hareshëm, në mes të valëve që nuk e lagnin fare dhe me karrocën e tij të artë, ai shëtiste nëpër mbretërinë e tij të madhe, respektivisht, nga oqeani në oqean.<> Edhe Posedoni, sikurse Zotat tjerë nga Olimpi, kishte afera dhe marrëdhënie dashurore me shumë hyjnesha, gjysmë hyjnesha si dhe me njerëz të zakonshëm, dhe nga këto lidhjet i kanë lindur shumë fëmijë.[14]


prometheu rob zoti
Mjekësi

P

Muzikë

P

 • Parlando
  1. - (ital.: folas, duke folur) melodi e këndimit e që është kompozuar pa Meilsmen (më shumë zëra të melodisë në një rrokje) dhe duke u orientuar në të folmen natyrore (të shpejtë), mirëpo që dallon nga hapi i të folurit.[15]
 • Particell
  1. - shënim i një kompozitori i cili kufizohet në pakë vija të sistemit; shpeshë si parashkakë për Paritut.[15]
 • Partitur
  1. - shënim i plotë i një kopozitori për më shumë zëra, gjegjësisht instrumente, ku secili zë është notuar në vijen e sistemit të vetë.[15]
 • Passacaglia
  1. - pjesë muzikore, tek e cila shërben (Bass) Thema e vazhdueshme, e pandyshueshme dhe që rikthehet, gjegjësisht një model harmonie .[15]
 • Piano - instrumet muzikor
 • Popullore
 • Polytonaliteat
  1. - përdorimi i njëkohëshëm i zërave të ndryshëm dhe mbulimi i anasjelltë i tyre (nga vetë ata zëra).[15]
 • Primadona
  1. - (ital.: Dama e parë) këngëtarja e rolit kryesorë të femrës në një Operë italiane, ( sopran-e gjegjësisht Koloratursopran); Pendant-i mashkullor është primo uomo.[15]
 • Prolog
  1. - (greq.: parafjalim) paralojë skenike gjegjësisht akti i parë i skenës tek veprat e pregatitura për bynë.[15]
 • Psalmodie
  1. - ligjërat e kënduar e llojit Psalm; zakonisht e kënduar nga para-këngëtar dhe njëChor gjegjësisht duke u kënduar kohë pas kohe nga dy Chor-e.[15]
Pikturë

P

Gjeografi

P

 1. Pampa, gjithashtu Pampe, Pampaset (spanjollisht. Pampa, Llanura pampeana) janë barishta stepore në juglindje të Amerikës Jugore, afër grykëderdhjes së lumit La Plata. Në pererëndim kufizohen me mallet Ande, ndërsa në juglindje me Oqeanin Atlantik . Në veri është regjioni i savanet- kaçuba GranÇako. Relievi I pampes shkon nga rrafshira në rrafshira të valëzuara .[16]
 1. Pedologjia (rusisht; Педология, nga gre. Pedon = dheu), është shkenca mbi dheun-tokën, formën dhe përbërjen e tij. Pedologjia merret me gjenezën, morfologjinë, klasifikimin dhe distribuimin e dheut.[16]
 1. Pedosfera' (Gre: pedon - dheu), është mbështjellës i dheut - tokës, gjegjësisht shtresës së imët të punueshme të Korës së Tokës. Toka (dheu) është shtresa e hollë e shkriftë e sipërfaqes së Tokës, e cila punohet dhe paraqet bazën për zhvillimin e bujqësisë, sepse shfrytëzohet për kultivimin e bimëve të ndryshme. Formimi i kësaj shtrese të tokës- dheut, varet nga disa faktorë: klima, relievi, përbërja gjeologjike e shkëmbinjve, bota bimore e shtazore dhe nga vet aktiviteti i njeriut.[16]
 2. Paleogjeografi,~a. Shkencë që përcakton pamjen dhe kushtet fiziko-gjeografike të mbështjellsit natyror-gjeografik gjatë historisë së zhvillimit të Tokës.[16]
 1. Pend,~ë,~a: ët. 1. Prejardhësisht ka kuptimmin e një pengese të ngritur prerj çfardo materiali, me qëllim pengimi të dales së ujit prej shtratit të lumit, ose përbri të liqeneve e deteve;2. Mur i lartë, rëndom beton që ngritet me rastin e krijimit të baseneve akumuluese mbi rrjedhat lumore, me qëllim të sigurimit të fuqisë energjetike [për nevojat e hidrocentraleve elektrike, sistemeve ujitëse, etj. [16]
 1. Pentografi është vegël e cila përdoret për përcjelljen e fenomeneve gjeografike nga një hartë në tjetër në mënyrë mekanike.[16]
 1. Petrologjia është shkencë që merret me studimin e krijimit, përbërjes minerale dhe kimike, strukturës , kushteve të shtruarjes, prejardhjes dhe ndryshimeve që pësojnë nën ndikimin e faktorëve endogjenë dhe ekzogjenë, si dhe përhapjjen gjeografiketë llojeve të shkëminjëve.[16]
 • Plutoni
 1. Pluton,-i,-e,et, Trup masiv ndrydhor (intruziv) nga shkëmbinjtë magamatikë nën sipërfaqen e Tokës, i krijuar nga ftohjadhe ngurtëz\imi i magmës.[16]


 1. Pellg,~gu: gje,~gjet ( Ujëmledhësi). Hapsirë e madhe ujore e hapët (oqeani,det) apo e mbyllur ( Liqe) në raste më të rralla kah e cila kullojnë- derdhen ujërat rrjedhëse apo drenohen në atë tërësi.[16]
 1. Picunare,-ja,-e,-et, është burim uji me fort pak ujë, që del prej plasave shkëmbore.[16]
 1. Pluviografi është instrumrnt për matjen e të reshurave të shiut.[16]
 1. Pllajë, a. KHapsirë e caktuar e rrafshët me lartësi të mesme ose të lartë me tipare të përafërta.[16]
 1. Me fjalën Popullsi nënkuptojme antarët e një bashkësie (qenije biologjike) njerëzish me disa veti (karakteristika) të përkufizuara si p.sh gjuha, vendbanimi, hapësira e jetesës, vetit biologjike etj.[16]
 1. Port,i;~e, ~et. vend i paosaçësh zakonisht në një gji deti, i ndërtuar dhe i pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme, ku mund të hyjnë anijet, të ngakohen dhe shkarkohen ose të qëndrojnë pë t'u rregulluar.[16]
Islam

P

Islam

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 3. ^ a b c Gazeta Zyrtare e Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë / PRISHTINË: VITI I/NR. 2 /1 KORRIK 2006
 4. ^ a b c d e Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks
 5. ^ a b c d e f g h i Kontrolli dhe Auditimi i brendshëm Gjon Ndreja, ITAP-Shqipëri dok. në internet, prill 2007
 6. ^ a b c Gazeta Zyrtare IPVQ Viti I Nr. 3 / 1 gusht 2006
 7. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t pr-tech
 8. ^ Interneti allashqiptarçe
 9. ^ Kuvendi i Shqipërisë - në internet, prill 2007
 10. ^ a b c d e f Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003
 11. ^ a b c d Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.9]
 12. ^ Gabim referencash: Etiketë <ref> e pavlefshme; asnjë tekst nuk u dha për refs e quajtura DUDAMAT
 13. ^ FJALOR I MITOLOGJISË, Rilindja - Prishtinë 1988, hartuar nga Doc. Todi Dhama.
 14. ^ Adnan Abrashi në revistën dyjavore “KOSOVARJA” – janar 2005 sipas SYRI 3
 15. ^ a b c d e f g h (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5
 16. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q Planeti