Ju gjendeni në vitrinën e projektit Fjalori, një projektfaqe ndihmëse kjo në Wikipedia. Për fjalorin teknik shiko faqen e titulluar Fjalorthi, kurse për fjalorin e gjuhës shqipe shiko projektin Wiktionary
Rifresko memorien e serverit Për Drejtësi shiko më shumë në projektin "Wiktionary"
Ky projekt ndihmës për redaktorët në Wikipedia shërben për mbledhjen e fjalëve dhe shprehjeve frazeollogjike nga fusha të ndryshme, të cilat përdoren në fjalorin e përditshëm. Grupi i punës që merret me projektin e gjuhësisë, pasi i pastron ato nga fjalët vulgare bën bartjen e tyre për te fjalori i gjuhës shqipe..
Si funksionon? Shtypni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioneve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet.
Pasi të keni shtypur Kryej ndryshimet është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet automatikisht në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.
Lexo : A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R RR S Sh T TH U V X Xh Y Z Zh / W Lart

Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji profesionale
W
PF sipas:
fushave alfabetit

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Biologjia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Fjalori/Drejtësi/Lista&action=edit Lista nga kjo fushë:

Wikipedia:Projekti Fjalori/Drejtësi/Lista

Lista të tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtarisë
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafshëve
Kafshëve të egra
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Fushat
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Kategoria "Drejtësi" e artikujve në Wikipedia


 • abalienation : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abalienation=tjetërsim,shitje [1]
 • abandon : ( en )
  1. ...
  2. dogana:abandon=braktisje,heqje dorë; abandon free of expences to the revenue = braktisje,(ofertë)ne dobi të shtetit pa të drejtë në kundërvlerë[1]
 • abatement : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abatement(tax)=pakësim,zvogëlim,ulje tatimi[1]
 • abbreviation : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abbreviation=shkurtesë[1]
 • ABDN
  1. buxheti shk. për : Analizat e Bashkësisë së Donatorëve Ndërkombëtar. [2]
 • abduct : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abduct=rrëmbej[1]
 • abduction : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abduction=rrëmbim[1]
 • abet : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abet=nxitje,bindje,mbush mendje[1]
 • abetment : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abetment=pjesëmarrje;abetment in crime=pjesëmarrje në krim[1]
 • ability : ( en )
  1. ...
  2. dogana: ability=zotësi,aftësi,shkathtësi; ability=aftësi,zotësi(juridike); ability of judgement=zotësi për të gjykuar[1]
 • able : ( en )
  1. ...
  2. dogana: able=i aftë,i zoti[1]
 • aboard : ( en )
  1. ...
  2. dogana: aboard=në kuvertë të anijes,aeroplanit[1]
 • abolish : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abolish=heq,anuloj; abolition of a low=anuloj ligjin; abolition of free zone=heqje,anulim i zonës së lirë[1]
 • aborigines : ( en )
  1. ...
  2. dogana: aborigines=paraardhës[1]
 • above : ( en )
  1. ...
  2. dogana: above par=mbi paritet[1]
 • ABPK
  1. buxheti shku. për Autoriteti i Bankave dhe Pagesave të Kosovës [2]
 • absent : ( en )
  1. ...
  2. dogana: absent=që mungon,jo i pranishëm[1]
 • absolute
  1. ...
  2. dogana: absolute=absolut,i përkryer; absolute liability=përgjegjësi absolute; absolute rights=të drejta absolute; absolute decree; aktgjykim i plotëfuqishëm; absolute discharge=shkarkim absolut; absolute discretion=diskrecion i plotë; absolute rent=rentë absolute; absolute value=vlerë absolute[1]
 • absolve : ( en )
  1. ...
  2. dogana: absolve=shfajësoj,ndjej,fal[1]
 • abstenimi
  1. ...
  2. Abstenimi - heqjen dorë nga diçka.
 • afishe
  1. ...
  2. Afishe është një fletë ku shkruhet njoftimi për një shfaqje e cila ngjitet në një vend të dukshëm.
 • analiza
  1. ...
  2. buxheti : Analizat e Bashkësisë së Donatorëve Ndërkombëtar shk. ABDN. [2]
 • akuza
  1. ...
 • AMK
  1. buxheti : shkur. për Agjensioni i Mirëbesimit i Kosovës[2]
 • ankesa
  1. ...
  2. Ankesa është mjet i rregulltë juridik me anë të së cilës apelohet një vendim qoftë ai në trajtën e aktgjykimit apo të aktvendimit
 • arrestimi
  1. ...
  2. Arrestimi është term juridikë që përdore për të emërtuar veprimin e heqjes së lirisë së personave të akuzuar për vepra penale apo krim.


 • banka
  1. ...
  2. buxheti : Banka Botërore shk. BB. [2]
 • bashkimi
  1. ...
  2. buxheti : Bashkimi Evropian shk. BE. [2]
 • BE
  1. buxheti shk. për : Bashkimi Evropian. [2]
 • borxhi
  1. ...
 • BPK
  1. buxheti shk. për : Bruto Produkti Kombëtar. [2]
  2. buxheti shk. për : Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës. [2]


 • BPV
  1. buxheti shk. për : Bruto Produkti Vendor. [2]
 • BKK
  1. buxheti shk. për : Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. [2]
 • bruto
  1. ...
  2. buxheti : Bruto Produkti Vendor shk. BPV. [2]
  3. buxheti : Bruto Produkti Kombëtar shk. BPK. [2]
 • burgosja
  1. ...
 • buxheti
  1. ...
  2. buxheti : Buxheti i Konsoliduar i Kosovës shk. BKK. [2]
  3. buxheti : Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës shk. BPK. [2]
 • demostrata
  1. ...
 • demostrimi
  1. ...
 • dëftesa
  1. ...
 • DM
  1. buxheti shk. për : Marka Gjermane (1 Euro = DM 1.95583)[2]
 • drejtësia
  1. ...
 • dhurimi
  1. ...
  2. dhurim - konsiderohet çdo heqje dorë nga një e drejtë, falja e borxhit, çdo transferim i pasurisë në interes të një trashëgimtari në emër të pjesës trashëgimore, ose për të themeluar apo për të zgjeruar familjen, ose për të ushtruar mjeshtërinë, si dhe çdo disponim tjetër pa shpërblim.[3]
 • evropa
  1. buxheti : Evropa Qendrore dhe Lindore shk. EQL [2]
 • EQL
  1. buxheti shk. për : Evropa Qendrore dhe Lindore[2]


 • fondi
  1. ...
  2. buxheti : Fondi Monetar Ndërkombëtar shk. FMN. [2]
 • forca
  1. ...
  2. buxheti : Forca e Paqeruajtësve Ndërkombëtar e Kosovës shk. KFOR. [2]
 • FMN
  1. buxheti shk. për : Fondi Monetar Ndërkombëtar. [2]


 • gazeta
  1. ...
  2. gazeta zyrtare
 • gjirokontoja
  1. ...
 • gjykimi
  1. ...
 • huaja
  1. ...
 • intervenimi
  1. ...
 • instituti
  1. ...
  2. buxheti : Instituti i Shëndetësisë Publike shk. ISH. [2]
  3. buxheti : Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes sh IPVQ. [2]
 • IPVQ
  1. buxheti shk. për : Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes. [2]
 • IRJM
  1. buxheti shk. për : Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. [2]
 • IT
  1. buxheti shk. për : Teknologjia Informative. [2]
 • ish
  1. ...
  2. buxheti : Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë shk. IRJM. [2]
 • ISH
  1. buxheti shk. për : Instituti i Shëndetësisë Publike. [2]

Konstruktiv

Redakto
 • kapitali
  1. ...
 • këshilli
  1. ...
  2. buxheti : Këshilli Ekonomik Fiskal shk. KRF. [2]
  3. buxheti : Këshilli i Përkohshëm Administrativ shk. KPA. [2]
  4. buxheti : Këshilli Tranzitor i Kosovës shk. KTK. [2]
 • KEF
  1. buxheti shk. për : Këshilli Ekonomik Fiskal. [2]
 • KEK
  1. buxheti shk. për : Korporata Energjetike e Kosovës. [2]
 • KFOR
  1. buxheti shk. për : Forca e Paqeruajtësve Ndërkombëtar e Kosovës. [2]
 • komunikimi
  1. ...
 • komisioni
  1. ...
  2. buxheti : Komisioni Rregullues i Shërbimeve Publike të Kosovës shk. KRSHPK. [2]
 • komesariati
  1. ...
  2. buxheti : Komesariati i Lartë për Refugjatë i Kombeve të Bashkuara shk. UNHCR. [2]
 • korporata
  1. ...
  2. buxheti : Korporata Energjetike e Kosovës shk. KEK. [2]
 • KPA
  1. buxheti shk. për : Këshilli i Përkohshëm Administrativ. [2]
 • KRSHPK
  1. buxheti shk. për : Komisioni Rregullues i Shërbimeve Publike të Kosovës. [2]
 • KTK
  1. buxheti shk. për : Këshilli Tranzitor i Kosovës. [2]
 • lajmërimilegele
  1. ...
 • MAD-K
  1. buxheti : shk. për Misioni i Asistencës Doganore në Kosovë. [2]
 • Marka
  1. buxheti : Marka Gjermane (1 Euro = DM 1.95583) shk. DM. [2]
 • ndërmarrja
  1. ...
  2. buxheti : Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme shk. NVM. [2]
 • NVM
  1. buxheti shk. për : Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme. [2]
 • njësia
  1. ...
  2. buxheti : Njësia Qendrore e Rregullimit shk. NJQR. [2]
  3. buxheti : Njësia për Menaxhimin e Frekuencave shk. NJMF. [2]
 • NJMF
  1. buxheti shk. për : Njësia për Menaxhimin e Frekuencave. [2]
 • NJQR
  1. buxheti shk. për : Njësia Qendrore e Rregullimit. [2]
 • OBSH
  1. buxheti shk. për : Organizata Botërore e Shëndetësisë. [2]
 • ofruesi
  1. ...
  2. buxheti : Ofruesit e Shërbimeve Publike shk. OSHP. [2]
 • organizata
  1. ...
  2. buxheti : Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë shk. OSBE. [2]
  3. buxheti : Organizata Botërore e Shëndetësisë shk. OBSH. [2]
 • OSBE
  1. buxheti shk. për : Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. [2]
 • OSHP
  1. buxheti shk. për : Ofruesit e Shërbimeve Publike. [2]
 • paralajmërimi
  1. ...
 • personi
  1. ...
  2. legjistaconi : Termi “person” përdoret për çdo “person fizik jotregtar” të përcaktuar sipas Kodit Civil, për çdo “person fizik tregtar” dhe për çdo “person juridik” të themeluar sipas ligjit “Për shoqërite tregtare’’, sipas Kodit Civil apo sipas çdo ligji tjetër të veçantë.[5]
 • përfaqësuesi
  1. ...
  2. buxheti : Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm shk. PSSP. [2]
 • PIP
  1. buxheti shk. për : Programi për Investime Publike. [2]
 • programi
  1. ...
  2. buxheti : Programi për Investime Publike shk. PIP. [2]
 • prona
  1. ...


 • publikimi
  1. ...
 • presidenca
  1. ...
 • posta
  1. ...
  2. buxheti : Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës shk. PTK. [2]
 • PSSP
  1. buxheti shk. për : Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. [2]
 • PTK
  1. buxheti shk. për : Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës. [2]
 • qendra
  1. ...
  2. buxheti : Qendra Informative e Bashkësisë Humanitare shk. QIBH. [2]
 • QIBH
  1. buxheti shk. për : Qendra Informative e Bashkësisë Humanitare. [2]
rakordim
 • sistemi
  1. ...
  2. Sistemi tatimor
  3. Sistemi tatimor i Republikës së Shqipërisë përbëhet nga një paketë ligjesh tatimore, nga marrëveshjet tatimore me vendet e tjera, nga udhëzimet, rregulloret, metodat për vendosjen, ndryshimin dhe heqjen e tatimeve, nga kushtet për të siguruar pagimin e tyre, si dhe format e metodat e kontrollit të tatimeve dhe imponimin e përgjegjësisë për shkeljen e legjislacionit tatimor.[5]
 • SPPA
  1. buxheti shk. për : Struktura e Përbashkët e Përkohshme Administrative. [2]
 • struktura
  1. ...
  2. buxheti : Struktura e Përbashkët e Përkohshme Administrative shk. SPPA. [2]
 • shërbimi
  1. ...
  2. buxheti : Shërbimi Policor i Kosovës shk. SHPK. [2]
 • SHPK
  1. buxheti shk. për : Shërbimi Policor i Kosovës. [2]
 • teknologjia
  1. ...
  2. buxheti : Teknologjia Informative shk. IT. [2]
 • testamenti
  1. ...
  2. Testament do të thotë shprehje e vullnetit të fundit e dhënë në formën e paraparë me ligj, me të cilin trashëgimlënësi (testatori) urdhëron si të veprohet me pasurinë e tij pas vdekjes së tij.[3]
 • TMK
  1. buxheti shk. për : Trupat Mbrojtëse të Kosovës. [2]
 • trupi
  1. ...
  2. buxheti : Trupat Mbrojtëse të Kosovës shk. TMK. [2]
 • TVSH
  1. buxheti shk. për : Tatimi mbi Vlerën e Shtuar. [2]
 • UNHCR
  1. buxheti shk. për : Komesariati i Lartë për Refugjatë i Kombeve të Bashkuara. [2]
 • UNMIK
  1. buxheti shk. për : Misioni i Përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë. [2]

Dëftime

Redakto