Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Drejtësi apo Vitrina Projekti Fjalori/A ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
A-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • abalienation : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abalienation=tjetërsim,shitje [1]
 • abandon : ( en )
  1. ...
  2. dogana:abandon=braktisje,heqje dorë; abandon free of expences to the revenue = braktisje,(ofertë)ne dobi të shtetit pa të drejtë në kundërvlerë[1]
 • abatement : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abatement(tax)=pakësim,zvogëlim,ulje tatimi[1]
 • abbreviation : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abbreviation=shkurtesë[1]
 • ABDN
  1. buxheti shk. për : Analizat e Bashkësisë së Donatorëve Ndërkombëtar. [2]
 • abduct : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abduct=rrëmbej[1]
 • abduction : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abduction=rrëmbim[1]
 • abet : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abet=nxitje,bindje,mbush mendje[1]
 • abetment : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abetment=pjesëmarrje;abetment in crime=pjesëmarrje në krim[1]
 • ability : ( en )
  1. ...
  2. dogana: ability=zotësi,aftësi,shkathtësi; ability=aftësi,zotësi(juridike); ability of judgement=zotësi për të gjykuar[1]
 • able : ( en )
  1. ...
  2. dogana: able=i aftë,i zoti[1]
 • aboard : ( en )
  1. ...
  2. dogana: aboard=në kuvertë të anijes,aeroplanit[1]
 • abolish : ( en )
  1. ...
  2. dogana: abolish=heq,anuloj; abolition of a low=anuloj ligjin; abolition of free zone=heqje,anulim i zonës së lirë[1]
 • aborigines : ( en )
  1. ...
  2. dogana: aborigines=paraardhës[1]
 • above : ( en )
  1. ...
  2. dogana: above par=mbi paritet[1]
 • ABPK
  1. buxheti shku. për Autoriteti i Bankave dhe Pagesave të Kosovës [2]
 • absent : ( en )
  1. ...
  2. dogana: absent=që mungon,jo i pranishëm[1]
 • absolute
  1. ...
  2. dogana: absolute=absolut,i përkryer; absolute liability=përgjegjësi absolute; absolute rights=të drejta absolute; absolute decree; aktgjykim i plotëfuqishëm; absolute discharge=shkarkim absolut; absolute discretion=diskrecion i plotë; absolute rent=rentë absolute; absolute value=vlerë absolute[1]
 • absolve : ( en )
  1. ...
  2. dogana: absolve=shfajësoj,ndjej,fal[1]
 • abstenimi
  1. ...
  2. Abstenimi - heqjen dorë nga diçka.
 • afishe
  1. ...
  2. Afishe është një fletë ku shkruhet njoftimi për një shfaqje e cila ngjitet në një vend të dukshëm.
 • analiza
  1. ...
  2. buxheti : Analizat e Bashkësisë së Donatorëve Ndërkombëtar shk. ABDN. [2]
 • akuza
  1. ...
 • AMK
  1. buxheti : shkur. për Agjensioni i Mirëbesimit i Kosovës[2]
 • ankesa
  1. ...
  2. Ankesa është mjet i rregulltë juridik me anë të së cilës apelohet një vendim qoftë ai në trajtën e aktgjykimit apo të aktvendimit
 • arrestimi
  1. ...
  2. Arrestimi është term juridikë që përdore për të emërtuar veprimin e heqjes së lirisë së personave të akuzuar për vepra penale apo krim.Dëftime

Redakto