Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Drejtësi apo Vitrina Projekti Fjalori/T ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
T-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • teknologjia
  1. ...
  2. buxheti : Teknologjia Informative shk. IT. [2]
 • testamenti
  1. ...
  2. Testament do të thotë shprehje e vullnetit të fundit e dhënë në formën e paraparë me ligj, me të cilin trashëgimlënësi (testatori) urdhëron si të veprohet me pasurinë e tij pas vdekjes së tij.[3]
 • TMK
  1. buxheti shk. për : Trupat Mbrojtëse të Kosovës. [2]
 • trupi
  1. ...
  2. buxheti : Trupat Mbrojtëse të Kosovës shk. TMK. [2]
 • TVSH
  1. buxheti shk. për : Tatimi mbi Vlerën e Shtuar. [2]


Dëftime

Redakto