Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Komunikacion apo Vitrina Projekti Fjalori/T ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
T-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Trafiku
 • Transporti
  1. Bartaja nga pika A në pikën B të gjë sendi
  2. Ligji Nr. 2004/1 PËR TRANSPORTIN RRUGOR[1] {shih:Ligji #2}
  3. Transporti publik: transporti që me kushte të njëjta është i përshtatshëm për të gjithë shfrytëzuesit e shërbimeve të transportit.
  4. Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit (shih:Ministria)
  5. Operator i transportit: personi juridik a fizik, i cili ushtron veprimtarinë e transportit publik.
  6. Operator vendës : operatori i transportit me seli në territorin e Kosovës.
  7. Operator i jashtëm: operatori i transportit me seli jashtë territorit të Kosovës.
  8. Transport i brendshëm: transporti në territorin e Kosovës.
  9. Transport i jashtëm: transporti ndërmjet Kosovës dhe një apo më shumë vendesh.
  10. Transport i rregullt udhëtarësh: shërbim i rregullt transporti në itinerare dhe vendqëndrime të pandryshuara, të ofruara nga transportuesi dhe të përcaktuara më parë, shërbim i cili kryhet vetëm me autobus dhe mund të jetë urban, ndër-urban dhe i jashtëm.
  11. Transporti i lirë udhëtarësh: transport udhëtarësh jashtë shërbimit të rregullt, duke përfshirë shërbimet speciale të rregullta, që bartin grupe udhëtarësh të organizuar me iniciativë të konsumatorit ose vetë bartësit.
  12. Transport në llogari të vetë: transporti i mallrave me automjet transporti, në ardhje apo në kthim vetëm për llogari të vet.
  13. Fletë ngarkesë: akti që përcjellë mallin i cili përmban: datën dhe vendin e dhënies, emrin e mbiemrin apo titullin e dërguesit dhe adresën e tij, emrin e mbiemrin apo titullin e marrësit dhe vendin e shkarkimit, shenjën e sasisë dhe të llojit të mallit, regjistrimin e dokumenteve që i bashkëngjiten fletëngarkesës, shpenzimet e transportit e të tjera.
  14. Transport urban : Transporti i ushtruar brenda kufijve urban të komunës.
  15. Transporti urban-periferik :transport i ushtruar brenda territorit të komunës. [nga 3-15][1]
 • Trotuari
 • Tejkalimi
  1. ligj në komunikacion


Dëftime

Redakto