Ju gjendeni në vitrinën e projektit Fjalori, një projektfaqe ndihmëse kjo në Wikipedia. Për fjalorin teknik shiko faqen e titulluar Fjalorthi, kurse për fjalorin e gjuhës shqipe shiko projektin Wiktionary
Rifresko memorien e serverit Për Fizikë shiko më shumë në projektin "Wiktionary"
Ky projekt ndihmës për redaktorët në Wikipedia shërben për mbledhjen e fjalëve dhe shprehjeve frazeollogjike nga fusha të ndryshme, të cilat përdoren në fjalorin e përditshëm. Grupi i punës që merret me projektin e gjuhësisë, pasi i pastron ato nga fjalët vulgare bën bartjen e tyre për te fjalori i gjuhës shqipe..
Si funksionon? Shtypni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioneve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet.
Pasi të keni shtypur Kryej ndryshimet është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet automatikisht në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.
Lexo : A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R RR S Sh T TH U V X Xh Y Z Zh / W Lart

Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji profesionale
W
PF sipas:
fushave alfabetit

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Biologjia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Fjalori/Fizikë/Lista&action=edit Lista nga kjo fushë:

Lista e teknologjive
Lista e aparateve elektrike

Lista të tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtarisë
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafshëve
Kafshëve të egra
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Fushat
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias


 • a
  1. shenjë per ?
  2. A-shenjë e punë mekanike;
 • agregati
  1. zhargon për gjenerator
 • Ajrosja -
  1. 1...
 • Anomalia e ujit -
  1. 1...
 • amperi
  1. njesi e intensitetit (madhësisë) të rrymës elektrike
  2. ampermatesi- instrument për matje të intensitetit të rrymës elektrike
 • amplituda
  1. nocion: "largësia më e madhe nga pozita ekuilibruese (drejtpeshimit)"
 • anoda
  1. pllaka pozitive e një elementi elektrolitik
 • anti
  1. 1......
  2. antimateriashiko antimateria #1
 • antimateria
  1. materia e përbërë nga antigrimcat:elektronet pozitive,etj.
 • Apple
  1. Shkurtes për Ariane Passenger Payload Experiment - Satelit provues i komukimit i Indisë, i rëndë 670 kiligram, i cili më 19 qershor 1981, pas tentimit të 3-të të nisjes së bartëses evropiane "Ariane", dy ditë më pasë u soll në orbiten geostacionare.
 • Arabsat
  1. Arabsat thirret satelit për komunikim arab, i rëndë 680 kg, i cili duhej të nxitohej nga fundi i vitit 1983. Prodhues i Arabsatit është një ekip e industrialistëve amerikano-evropian.
 • Atmosfera e Tokës -
  1. 1...
 • Avullimi -
  1. 1...
 • c
  1. - simbol per shpejtësi te dritës.
 • C
  1. - shenja (simboli) per kapacitetin elektrik.
 • Cikli -
  1. 1...
  2. Cikli i Karnos -
 • Cilësia
  1. 1...
  2. Cilësi e trupit - fjalet me te cilat me saktesisht percaktohen vetite e trupave. Cilesi jane: e kuqe,e verdhe,e bardhe,... per ngjyren; e larte,e ulte,mesatare - per temperaturen,etj.
 • çipi
  1. - element gjysëmpërçuesi • g
  1. 1...
 • G
  1. 1...
 • Gabimi
  1. Gabimet në matje - dukuri që zakonisht paraqitet gjatë matjeve të madhësive elektrike Kategoria:Matjet Elektrike.
  2. Gabimi sistematik - gabim i shkaktuar përshkakë të mos funksionimit korrekt të sistemit të parapregatitur për kryerjen e matjes.
  3. Gabimi i rastit - gabim i shkaktuar përshkakë të mos perfeksionimit të sistemit të parapregatitur për kryerjen e matjes.
  4. Gabimi absolute - zakonish më të kuptohet vlera mbi apo nën vlerenën e saktë të një madhësie.
  5. Gabimi relativ - është formë e shprehjes së gabimit absolut.
  6. Gabimi i shkalles së plotë - është forma e shprehjes së gabimeve të përgjithëshme të disa gabimeve gjatë një matje të një madhësie.
 • Gazi
  1. 1...
  2. gaz ideal - quhet gazi në të cilin nuk ka veprim të forcave molekulare.
  3. gaz real - quhet gazi në të cilin manifestohet veprimi i forcave molekulare.
 • Grami
  1. 1...
  2. - nënfish dhe ish-njësi matëse
  3. - nënfish i kilogramit : 1g = 0,001 kg.
 • Gravitacioni
  1. 1...
  2. - veti e terheqjes se pergjithshme te trupave (secili me secilin).
  3. g - shenja per nxitimin e rendimit tokesor.
 • Gjërësia
  1. ...
  2. - gjatësia më e vogël e një sipërfaqe këndrejte.
 • Gjeneratori
  1. ...
  2. - transformues i eergjisë; krijues i rrymimit elektrik
  3. - makina e cila energjinë mekanike e shëndrron në energji elektrike.


 • i
  1. 1...
 • I
  1. 1...
  2. - shkurtese per "intensitetin e rrymës elektrike"
 • Impulsi
  1. 1...
  2. Impulsi i forcës -
 • Integrali
  1. 1...
  2. - shprehje matematikore
 • Intensiteti
  1. 1...
  2. - shprehje për të treguar një lëvizje ë një madhësie brenda një sgmenti kohorë [y]=[x]/[s], ku x-njësia e madhësis fizike (mund të jetë e ndryshme); [s] koha e shprehur në sekonda dhe y intesiteti i madhësisë së shprehur në njësin x për s-sekond.
  3. - sinonim i fjales "madhesi" apo "vlerë numerike" e një madhësie vektore.


 • k
  1. 1...
  2. - shkurtese per shumfishin e SI-së kilo (k).
 • K
  1. 1...
  2. - simboli per Kelvin (K) - njësia matëse për temperaturën absolute.
 • Karno
  1. Cikli i Karnos -
 • Katoda
  1. 1...
  2. - elektroda negative.
 • Kilo
  1. 1...
  2. - shumfish i SI (Sistemi Internacional) me vlerën k = 1000
  3. Kilogrami - njesia matese e percaktuar per masën simboli kg
  4. km - shkurtese per kilometër; shumfish i metrit : 1 km = 1000m.
 • Koeficienti -
  1. 1...
  2. Koeficienti i veprimit të dobishëm -
 • Kondensimi -
  1. 1...
 • Konvekcion -
  1. Konvekcioni është transferimi i energjisë së brendshme brenda ose jashtë një objekti nga lëvizja fizike e një fluidi përreth që transferon energjinë e brendshme së bashku me masën e tij. Edhepse nxehtësia fillimisht transferohet midis objektit dhe fluidit me konvekcion, pjesa më e madhe e përçimit të energjisë vjen nga lëvizja e fluidit.
 • Konstanta -
  1. 1...
  2. Konstanta e gazeve ideale -
 • o
  1. - shkurteseper ?
 • O
  1. - shkurteseper ?
 • ora
  1. ...
  2. - njesi
 • q
  1. - shkurteseper ?
 • Q
  1. - shkurteseper ?
 • qendrushmeria
  1. - veti e trupave
 • Thyerja
  1. - dukuri
  2. Thyerja e drites - shmangia e drites nga drejtimi drejtvizor me rastin e kalimit nga nje mjedis optik ne nje tjeter.

Dëftime

Redakto