Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: J , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/J/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Gjuhë dhe letërsi

J

Folklorë

J

ja! pasth. (or.) o!, "ja padishah!", o mbret!, "ja shahem!", o shah! [2]
jambullei - [2]
janxhik ~u (~i) em. shm. ~a ar. [2]
jaran ~i em. shm. ~a (or.) [2]
jaratis ft. (or.) krijoj, jaratisem - krijohem. [2]
jarebi! pasth. (or.) o zot! [2]
jat - njat, atë jata - njata, ata. [2]
javashit ft. (or.) [2]
jazhë - jaz. [2]
jediler ~i (idileri ~i) em. shm. (or.) [2]
jemek ~u (~i) em. shm. ~e, ~qe (or.) [2]
jemeni ~të ef. shm. jemenije ~t [2]
jerm ~i em. (or.) në agoni, në kllapi. [2]
jernek, shih: yrnek. [2]
Arkeologji

J

Arësim

J

 • Jeta
  1. Jeta është një emërtim i shumanshëm që mund të lidhet me ecuritë (proceset) vazhduese që gjallesat janë pjesë ndërmjet pllenimit ose mitozës dhe vdekjes.
Balet

J

Fizikë

J

Ekonomi

J

Informatikë

J

 • JPEG
  1. Shqip: JPEG : është fjalë për skedat e prodhuara me standardin JPEG. Me krijimin e skedës JPEG caktohet cilësia e fotos, zakonisht në shkallë prej 1 deri më 10. JPEG (Joing Photographic Experts Group) është standard i ISO / IEC grupit të ekspertëve që zhvil...[3]
 • JPL
  1. Shqip: JPL : është shkurtesë për Jet Propulsion Laboratory. JPL është themeluar në 1936 në California Institute of Technology në Pasadena, California / SHBA. Roli i JPL në fillim ishte hulumtimi i raketave. JPL është e njohur për numrin e madh të misioneve hapë...[3]
 • JSP
  1. Shqip: JSP : Java Server Page është teknologji për krijimin dinamik të përmbajtjës së një faqeje të internetit. JSP përdorë servlet, programe të vogla që ekzekutohen në server.[3]
Internet

J

Drejtësi

J

Kimi

J

 • Joni - njësi përbërëse e trupave
Komunikacion

J

Kopshtari

J

Kuzhinë

J

Matematikë

J

Mitologji

J

 • Jin (gjer. Yin)
  1. Tregues tek kinezët për fuqin femrore të jetës, kusherire e Yoni-t. Yin-i më së shpeshti paraqitet si lëngë që rrjedhë nga >>Shpella e e Tigrit të Bardhë<< (organ seksual). Sipas mësimeve të Tao-së, fuqia e Yin-ës ishet më madhe se cilado fuqi mashkullore ; nga kjo meshkujt duhej të mësonin, që në vete të merrnin lëngun femrorë, ashtu që të arrinin diturin dhe shëndetin e mirë.[4] [5]
 • Joni
  1. Joni, stërgjyshi legjendarë i jonëve, nipi i Elinit. Ishte biri i Ksutit. Në fillim Joni jetoi në Atikë, pastaj u vendos në veri të Peloponezit (në Akal). Më vonë ai u kthye në Atikë dhe u bë mbretë i Athinës. Këto legjenda simbolizojnë emigrimin e fisit të jonëve.[6]
Mjekësi

J

Muzikë

J

Pikturë

J

Gjeografi

J

 1. Jaz,~i. Vijë që shpie ujin në mulli, në arë etj.[7]
 1. Jurasik,~u. periudhë e dytë e erës mezozoike. ka filluar para rreth 185 mil. vjetësh dhe ka mbaruar para rreth 132 mil. vjetësh. Në jurasik do të jenë shfaqur dinosaurët gjigantë të gjatë mbi 20 dhe të lartë mbi 8 m.[7]
Islam

J

Islam

 • Ja Allah
 • Jaqin -
 • Jaum Al-Qiyâmah (يوم القيامة)
 • Jahannam
 • Jahiliya (الجاهليّة)
 • Jahl
 • Jamia (جامعة)
 • Janaza
 • Jannah
 • Jazakallahu Khayran
 • Jihad (جهاد)
 • Jilbāb
 • Genie apo Jinn (جنّ)
 • Jizya (جزية)
 • Jumuah (جمعة)
 • Juz' (جزء)

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 3. ^ a b c pr-tech
 4. ^ Sipas:Rawson, Philip:Erotic Art of the East. New York: G.P.Putnam's Sons 1968 ose Die erotische Kunst des Ostens. Hamburg: Hoffmann and Campe 1969. ose The Art of Tantra, Greenwich, Conn: New Yourk Graphic Society 1973 . Nxjerr nga: Das geheime wissen der franun, ein lexikon von barbara g. walker, "arun" ISBN 978-3-86663-020-8. -> 666!!!
 5. ^ Sipas: Das geheime wissen der franun, ein lexikon von barbara g. walker, "arun" ISBN 978-3-86663-020-8. -> 666!!!
 6. ^ FJALOR I MITOLOGJISË, Rilindja - Prishtinë 1988, hartuar nga Doc. Todi Dhama.
 7. ^ a b c Planeti