Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: B , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/B/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Gjuhë dhe letërsi

B

 • Baladë-a - një vjershë e cila një vepër pakësa dramatike e tregon sipas botëkuptimeve epike. Në përgjithësi bëhet dallimi i atyre të shekullit 15/16 të njohura në Evropë si balada popullore dhe freskimi apo krijimi artistik artificial i tyre. Në sipërfaqe depërtojnë prapë aty nga shekulli 18 si balada të reja popullore. Për nga motivet dhe strukturat është vështirë të bëhet përkufizimi i baladave. Shpeshë bëjnë pjesë në anën mbinatyrore: Fuqi mbinatyrore, Shpirtëra, Hijalle, Siforma të perendive, si dhe fate anonime. Në to shihet një simpati për historin dhe për problemet sociale. Tregimi bëhet i shkurt dhe i dendur (koncentruar). Balada e parë popullore e njohur në gjermanisht është ajo e "Hilderbrandit" rreth vitit 800. Balada e parë artistike u prodhua nga Johann Wilhelm Gleim. Goethe shkroi balada ("Der Zauberlehrling" 1797) dhe me "Erlkónig" (1782) arriti deri në atë masë sa që të jetë themelues i drejtimit natyrorë magjik të baladave. Në bashkëpunim me të, Schiller, prodhojë "Ideenballade" (b.f. "Die Beurgschaft" 1798). Po edhe këto kishin një simpati për ndodhit historike. [2]
 • Barbarizmë-a
 • Bard-i
 • + Barokanë (Barock) shprehje plotësuese (nga portugalishtja barocco - parregullsi, shtrembërim) që përcakton stilin e prodhimtaris (jo krijimtaris) artistike rreth vitit 1600 në renesancen italiane. Stil i cili më tej kalojë në pjesë të Evropës dhe kolonitë e saj. Faza e vonëshme barokane që fillon aty nga 1720-ta, aty nga viti 1770 kalonë në të ashtuquajturin stilin "Rokoko". Karakteristika (veçori) të këtij stili: merret si koha e kundërthënjeve; qendra të saj në Spanjë, Itali dhe Francë; literatura barokane në gjermanishte fillon me librin e poetëve gjerman (Buch von der Deutschen Poeterey - 1624); Gjuha e autorëve mbështete në gjuhën e oborreve me forma të rregulluara të të folurit; [2]
 • Bartje-a
 • Bejte-ja
 • Beletristikë-a
 • Bibliografi-a
 • Bibliografi
 • Bilinat
 • Biografi-a
 • Bufonadë-a
 • Bukolike
 • Burleskë-a
Folklorë

B

baçicë ~a [3]
baialldi ~ja [3]
ballaban [3]
ballteze ~zja (balldeze ~zja) [3]
bangjer ~i em. shm. ~a (sigurisht nga bankier) pasanik i madh
barabon ~i (baraban ~i) em. shm. -a [3]
bare (barem) [3]
bâs ~i (bôs ~i) em. shm. ~a [3]
bathët (nji) [3]
batht ~i (më shpesh baft ~i) [3]
baxhí ~ja [3]
bejan [3]
bela (më shpesh belda) [3]
bende ~dja [3]
beqim (belqim) [3]
berjaba ~ja em. shm. ~e [3]
beter ~i em. shm. ~a [3]
bezbeli [3]
bidat ~i em. shm. ~e [3]
bigari hak [3]
binë - bindur, binen [3]
bjuj [3]
birazel ~i (më drejtë: birazer ~i) em. shm. ~a [3]
Bismilai ramani raim! (fjali me të cilën fillon çdo kapiull i Kuranit arab. Bismillahir - Rahmanir - Rahim ) në emër të zotit, bamirësit të përgjithëshëm, të plotmëshirshmit! [3]
bistek ~u em. shm. [3]
bizin [3]
breme ~mja ef. shm. ~, [3]
bublar ~i em. shm. [3]
buç ~i em. shm. [3]
buçkë ~a ef. shm. ~a [3]
bue [3]
burjena [3]
Arkeologji

B

Arësim

B

 • Banka
  1. Sistem finaciar
  2. bankë pyetjesh / item bank: një familje pyetjesh të ndërtuara dhe të kalibruara sipas një dimensioni të vetëm, i cili ruhet gjatë përdorimit, gjë që mundëson krijimin e një mjeti shkencor, të ndërtuar qartë dhe me mundësi të gjera përdorimi. [4]
 • Biblioteka
  1. Vendmbajtje e librave sipas një sistemi
 • Biografia
  1. Përshkrimi i jetës
 • Biokimia
  1. Shkencë
 • Biologjia
  1. Shkencë
  2. Biokimi shkencë shiko Biokimia #1
 • Botuesi
  1. Publikim
  2. Shtëpia botuese - punishte dhe sipërmarrje për shtypje dhe publikimi
 • Buxheti
  1. thesi i përbashkët i të hollave
  2. buxheti / budget: plani i të gjitha shpenzimeve të projektit të parapara për secilin aktivitet, llojet e shpenzimeve dhe burimet financiare.[4]


Balet

B

Fizikë

B

Film

B

Informatikë

B

 • Band
  1. ...
  2. bandwidth - Shqip: brezi i gjërësisë : Bandwidth - është tregues i mundësive të rrjetit. Bandwidth paraqet numrin i cili tregon se sa të dhëna mund të barten nga pika A në pikën B mrenda intervalit kohor. Njësia e bandwidth është bit për sekondë që shkruhet bps....[5]
 • BCD
  1. Shqip: BCD : Binary Coded Decimal - Sistem numerik ku çdo numër decimal (0 - 9) paraqitet me anë të 4 bitave. Psh. numri 21 në BCD është 0010 0001.[5]
 • BIND
  1. ...
  2. Shqip: BIND (I) është shkurtesë për Berkeley Internet Name Domain. BIND është paketë softwer-ike apo bazë e të dhënave, që përkrah apo është pjesë e DNS (Domain Name Server) dhe ka tre komponente kryesore: DNS server,...[5]
 • Bio
 • ...
  1. biodegradable - Shqip: biodegraduese : Shprehja biodegraduese përdoret për prodhime apo gjëra të cilat kanë aftësinë për t'u zbërthyer në mënyrë të sigurt dhe shpejtë, përmes metodave biologjike, në materialet themelore natyrore. Këto prodhime mund të jenë të ngurta apo lëngëta....[5]
  2. biomimetic - Shqip: biomimetika : është përshkrim i gjerë i proceseve apo sistemeve inxhinierike të cilat e imitojnë botën biologjike. Kjo shprehje së pari është shfaqur në biokimi ndërsa sot i'u aplikohet shumë fenomeneve kimike dhe mekanike....[5]
  3. BIOS - Shqip: BIOS : Shkurtesa për Basic Input Output System. BIOS është i ndërtuar në makinë dhe përmban programin/kodin të nevojshëm për nisjen e makinës. BIOS kontrollon tastaturën, ekranin, disqet, komunikimet serike (serial) dhe gjera tjera varësisht nga prodhuesi....[5]
 • Bit
  1. ...
  2. bit - Shqip: bit : është shkurtesë për Binary Digit. Kjo është një vlerë binare pra 1 ose 0. Gjithashtu është njësia më e vogël prej të cilave gjitha ndërtohen. Bitat përdoren për matjen e gjerësisë së shkëmbimit të informatave apo masës së shkëmbimit....[5]
  3. Bit Torrent
 • Black
  1. ...
  2. black hole - Shqip: vrimë e zezë : është koncentrim i madh i masës në një vend që bën ritjen e forcës gravitacionale aq shumë sa që nuk lejon asgjë të del nga ajo e njëkohësisht as dritën. Vrimat e zeza kanë madhësi të ndryshme,...[5]
 • Blue
  1. ...
  2. Blu-ray - Shqip: Blu-ray : apo Blu-ray Disc (BD) është emri i gjeneratës së re të disqeve optike të zhvilluara nga 13 prodhuesve të elektronikës dhe kompjuterave si Dell, Hitachi, HP, LG, Mitsubishi, Panasonic, Pioneer, Philips,...[5]
  3. Bluetooth - Shqip: Bluetooth : Bluetooth është teknologji patela që përdoret për komunikim mes makinave në distanca të vogla, zakonisht rreth 10 m (transmetimet deri në 1 km janë arritur gjithashtu!). Bluetooth përdor spektrin 2.4 GHz për të lidhur makinat me shpejtësi 1 Mbps....[5]
 • BNF
  1. Shqip: BNF : është shkurtesë për Backus-Naur form. BNF është metasintaksë që përdoret për të paraqitur gramatikën pa kontekst (Ang: context-free grammars). BNF paraqet sintaksën (gramatikën) e një gjuhe programuese,...[5]
 • Boot
  1. ...
  2. bot - Shqip: bot : (I)Shkurtesa për robot, programe të cilat kërkojnë informata nëpër internet. Makinat kërkuese si Lycos dhe Google përdorin bot-a.(II)Në terminologjinë e lojrave personazhet e shtuar në lojrën kompjuterike të dizajnuar të zëvendësojnë lojtarin e...[5]
  3. BOOTP - Shqip: BOOTP : Shkurt për Bootstrap Protocol. Ky protokol ofron kornizën për bartjën e informatave konfiguruese në makina "pa tru" të lidhura në rrjeta TCP/IP. BOOTP protokoli lejon makinës kliente të zbulon IP adresën e vet,...[5]
 • BSD
  1. Shqip: BSD : është shkurtesë për Berkley Software Distribution. Kjo është një UNIX shpërndarje e krijuar nga grupi për hulmtim të sistemeve kompjutorike i Universitetit të Kalifornisë në Berklli (ang. Univerisity of California at Berkley)....[5]
 • Bus
  1. ...
  2. Bus - Shqip: Bus: (I) Bus është rruga nëpër të cilen kalon informata apo sinjali elektrik. Bus është e ndertuar prej telave paralel. CPU, RAM, dhe të gjitha I/O pajisjet janë të lidhura për Bus, dhe në këtë mënyrë, këto komponente harduerike komunikojnë mes veti nëpë...[5]
 • byte
  1. Shqip: bajt : Njësia themelore e matjës së memories, kapacitetit dhe masës së shkëmbimit të shënimeve në kompjuter. Një bajt përbëhët nga 8 bita. Bajtat gjithmonë shënohen me B të madhe, ndërsa bitat me b të vogël.[5]


Internet

B

 • Bit
  1. Bitnet
 • Bluetooth
  1. Short range
 • Boo -
  1. gjuhë programuese
 • Body (=Trupi), përmbajtja e pastërt, përmbajtja neto. Përdoret zakonisht për pjesen e përmbajtjes së teksit pa të dhënat mbi regjistrin tek gjuhët e shenjave). [6]
 • Browser -
  1. Shfletuesit elektronik, program per shfletimi dhe intepretimin e fletave elektronike te internetit.
 • Bug
  1. Bug (nga anglishtja për buburrec, mikrob) është një defekt që pengon një program që të funksionoj normalisht.
 • Burst


Drejtësi

B

 • banka
  1. ...
  2. buxheti : Banka Botërore shk. BB. [7]
 • bashkimi
  1. ...
  2. buxheti : Bashkimi Evropian shk. BE. [7]
 • BE
  1. buxheti shk. për : Bashkimi Evropian. [7]
 • borxhi
  1. ...
 • BPK
  1. buxheti shk. për : Bruto Produkti Kombëtar. [7]
  2. buxheti shk. për : Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës. [7]


 • BPV
  1. buxheti shk. për : Bruto Produkti Vendor. [7]
 • BKK
  1. buxheti shk. për : Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. [7]
 • bruto
  1. ...
  2. buxheti : Bruto Produkti Vendor shk. BPV. [7]
  3. buxheti : Bruto Produkti Kombëtar shk. BPK. [7]
 • burgosja
  1. ...
 • buxheti
  1. ...
  2. buxheti : Buxheti i Konsoliduar i Kosovës shk. BKK. [7]
  3. buxheti : Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës shk. BPK. [7]
Kimi

B


Komunikacion

B

Kopshtari

B

Kuzhinë

B

Matematikë

B

 • Barazia
  1. ...
 • Bashkësitë
  1. ...
  2. Bashkësia në matematikë - Bashkësinë e përbëjnë një sërë objektesh me veti të përbashkëta. Bashkësitë emërtohen me germa të mëdha të alfabetit A, B, C, . . . , X, Y, . . . , [8]
  3. Bashkësia matematikore - Bashkësi matematikore quhen ato bashkësi që kanë objekte matematikore. [8]
  4. Bashkësia numerike - Bashkësi numerike quhen bashkësitë që kanë për objekte (elemente) numra të ndryshëm. [8]
   1. Bashkësia e numrave natyral shih Numrat natyral.
  5. Bashkësia e zbrazët - Bashkësi e zbrazët (vakante) quhet ajo bashkësi që nuk e përmban asnjë element. [8]
  6. Bashkësia është bashkësi e pafundme, nëse ndonjë nënbashkësi e vërtetë e saj , është ekuipotente me , pra : nëse , bashkësia është e pafundme.[9]
  7. Bashkësitë që janë ekuipotente me bashkësinë e numrave natyralë quhen bashkësi të numërueshme.[9]
  8. Dy bashkësi , janë të barabarta atëherë dhe vetëm atëherë, kur dhe .[9]
  9. Bashkësia quhet nënbashkësi e bashkësisë , nëse çdo element i bashkësisë është njëherit element edhe i bashkësisë .[9]
  10. Bashkësia e pjesëve të bashkësisë quhet bashkësia e të gjitha nënbashkësive të bashkësisë .[9]
 • Boshti
  1. ...
  2. Boshti numerik
Mitologji

B

 • Bogy - shprehje në anglisht për dreçin/djallin
  1. bogy apo bogy-man, rrjedhë nga fjala sllave bog d.m.th emërtim për "Zotin". Shprehje të ngjajshme në anglishte për demonë, djajë e dreçër janë dhe shprehjet bugobow, bugaboo, bugbear dhe shprehja buggleba. Këto shprehje zakonisht paraqesin statutin e paganëve që bartin gjatë procesionit për festen e 1 majit[10]. Shprehja "Humbug", vije nga shprehja veriore hum, "Nata", së bashku me shprehjen bog dhe në praktikë merren si lloje të hijalleve të errësirës [11] Fjala e anglishtes për insektet, d.m.th fjala bug, rrjedhë nga valishtja (gjer. walisische) bug, "Shpirt", si duket për shkak se në besimet e mëparshme që ishin tek këta, insektet shiheshin si shpirtra të të vdekurve, të cilët shpirtëra ishin në kërkim të rilindjes së të vdekurit.[12] Shtesa "man", në shprehjen bugy-man, vije nga greqishtja mantis, dhe tregon për shpirtin e një Njeriu të mërrimë ose Magjistari. Flutura sipas tyre ishte një shpirtë femërorë, psyche. <> Dëftime tjera me shprehjen bog vijen edhe nga ana skoceze: Bogle, Boggart, në gjuhën e Yorkshires-ë dhe në atë angleze Pug ose Puck, pastaj shprehja e islandezëve Puki,e frizishtëve Puk, e gjermanëve të ditëve tona Putz ose Butz (Butzermann), e irlandezëve Pooka, e valianëve Pucca, e danezëve Spage, pastaj e suedezëve Spoka si dhe e nxjerrura nga kjo, fjala e anglishtes Spook, gjermanisht Spuk.[13] Shprehja e vjetër e grekëve të vjetër puca, një Zanë, i është këthyerë Zotrave të vjetër të Beltane-së.[14] Do me thënë, Puck ishte identike me Zotin e shtrigave, Robin. [15]
 • Branku
  1. Branku, biri i Apolonit, orakull i dëgjuar në tempullin e Apolonit në Didimë. Brankidët luajtn rol ë madh në procesin e kolonizimit grek. Nga tempulli, që ishte bërë si një qendër informacioni në Azinë e Vogël, në Egjipt e në Egje, jepnin udhëzime me anë të përgjegjeve të tyre.[16]


Mjekësi

B

|Bari
|Barnatoja
|Bark
|Barku
|Bradycardia - Nagdalsimi i punës së zemrës për shkak të veprimit frenues në zemër dhe në qendrën respiratore të hiperkapnisë së lartë. [17]
|Bubrrektë
|Betimi i Hipokratit
Muzikë

B

 • Bagaja* - pjesë e llautës
 • Banketi
 • Bakllama - instrumet
 • Ballad
  1. Ballad Opera- formë e hershme e Operette-s angleze.[18]
 • Bardhaçka - instrumet
 • Baritore - term
 • Bariton
  1. - zë i mesem mashkullor në mes të Tenor-it dhe Bass-it.[18]
 • Basi
  1. Bass - zëri më i thellë (mashkullor) në radhën katër zëshe.[18]
  2. Bassbariton - Bariton i thellë me karakter të basit.[18]
 • Basholl - shprehje që përdorin muzikatët për të ramjen/luajten në një vegel muziko popullore.
 • Batoqa* - pjesë e këmborës
 • Bejte - lloj këndimi si muzika rep kur shtyhen dy vetë
 • Belcanto
  1. - këndim i bukur, këndim ideal, te i cili kualiteti i dhënjes së zërit ka përparsi para kuptueshmërisë së tekstit dhe kënaq shprehjen dramatike.[18]
 • Beratçe - term
 • Bicula - instrument
 • Bilbili - instrument
 • Bipa - intrument
 • Bishnica - instrument
 • Bitonaliteat
  1. - përdorimi i njëkohëshem i dy lloj zërash.[18]
 • Bishtaniku* - pjesë e një instrumenti
 • Bitonia - term
 • Blude* - pjesë e një instrumenti
 • Bluese - lloj këndimi
 • Bobla - instrument
 • Buria - instrument
 • Borrohite - lloj këndimi
 • Braçi - instrument
 • Briri - instrument
 • Brizani - luajtësi në instrumentin Briri
 • Buçalli - pjesë e një instrumenti
 • Bugaria - instrument
 • Buffo
  1. - (ital.: përqeshëshe, komike) Shprehje treguese për një këngëtarë me shkollim të plotë (për dallim nga komiku) i cili luanë në një rol komik.[18]
  2. Buffo-Oper - emërtimi gjermanë për Opera buffa (shiko atje).[18]
 • Buja - instrument
 • Buria - instrument
 • Burgji* - pjesë e disa instrumeneve
 • Buzuku - instrument
Pikturë

B

Gjeografi

B

 1. Baltak,-u, vend me baltë e me ujë dimer e verë.[19]
 1. Ball/ë,~i,~ët -. Në seizmologji: njësi për të matur shkallën ose fuqinë e tërmetit.[19]
 1. Gjat 24 orëve në oqeane dhe dete vërehen dy ngritje dhe ulje të nivelit të detit. Dukuria e ngritjes së nivelit quhet baticë.[19]
 1. Bar,~i m.sh.~ë, ~ët. Njësi për të matur shtypjen atmosferike, e barabartë me nji milion din në një centimetër katrorë. bari i përgjigjet shtypjes së shtyllës së merkurit prej 750,08 mm, që do të thotë se shtypja prej 1 mm e shtyllës së merkurit u përgjigjet 1 333 milibarëve, ose 1 mb u përgjigjet 0,75 mm të shtyllës së merkurit.[19]
 2. Barisfer/ë.~a. Quhet bërthama e Tokës me rreze rreth 3.500 km ( shih bërthama e Tokës).[19]
 3. Barograf,~i,~ë,~ët. lloj bametri, që shënon vet ndryshimet e shtypjes atmosferike. Vepron mbi parimin e aneroidit.[19]
 1. Abrazioni (gërryerja, bartja nëpërmjet fërkimit) është procesi dhe dukuria e veprimit të valëve të ujit të detit dhe të liqeneve në bregun e tyre.[19]
 1. Barhane janë dynet e izoluara, me formë të rregullt, kryesiaht gjysmë harku ose drapri, me anë konkave të kthyera nga frynë era.
 1. Batull,~a, at. Cekëtinë në lumë a në det.[19]
 1. Batimetri,-a është shkencë e cila merret me percaktimin dhe hartografimin e thellësive të oqeaneve me anen e ekosonderëve.[19]
 1. Bazalti është shkëmb magmatik sipërfaqësor ( vullkanik) i rrasët, i ngjeshur dhe i rëndë. Ka ngjyrë të mbyllt rëndom të zezë, të kaltër të mbyllët dhe ngjyrë të hirtë.[19]
 1. Beduinët(arab. banor të shkretirës) fise nomade dhe gjysemnomade arabe në Gadishullin Aabik dhe në Afrikën veriore. [19]
 1. Bërthama e Tokës shtrihet në qendër të të planetit Tokë. Fillon nga thellësia rreth 2 900 km dhe diametric i saj ëhit rreth 7 000 km. Kryesisht pëbëhet nga hekuri dhe nikeli ( NiFe). [19]
 1. Bifurkacioni (Bigëzimi) është fenomen natyrorë kur nji lum ndahet në dy degë dhe derdhet në ujëmbledhësa të dryshëm detarë. [19]
 1. Bifurkacioni (Bigëzimi) është fenomen natyrorë kur nji lum ndahet në dy degë dhe derdhet në ujëmbledhësa të dryshëm detarë.[19]
 1. Biotopet ( greq. bios - jetë dhe topos - vend) janë mjedise në të cilat jetojnë organizmat. Biotopet themelore janë: tokësore, ujore dhe ajrore (në atmosferë). Me ndarje tjetër biotopi tokësor ndahet në sipërfaqësorë, nëntokësor në Tokë) dhe i shpellave, kurse biotopi ujor ndahet në ujëra të ëmbla dhe detare. [19]
 1. Biogjeografi,~a është shkenca që studion kushtet e zhvillimit dhe përhapjen gjeografike të bimëve e të kafshëve në sipërfaqen e Tokës. Ndahet në zoogjeografi ( gjeografi e shtazëve) dhe fitogjeografi (gjeografie bimëve).[19]
 1. Biogjeokimi,~a është degë e gjeokimisë, që studion aktivitetin gjeologjik të organizmave të gjallë.[19]
 1. Biosfer/ë~a është mbështjellës i veçant i Tokës, të cilin e përbëjnganizmat që jetojnë sipërfaqen e tokës, në tokë (deri në thellësi 2-3 km), në hidrosferë dhe në pjesën e poshtme të atmosferës ( troposferë).[19]
 1. Shih: Dëbora; Dëbora (ose bora) është reshje atmosferike në formë kristalesh uji të ngrirë që bien në tokë në trajtë flokësh të bardha dëbore.[19]
 1. Bryma është lloj i reshjes së ulët me strukturë prej kristaleve të akullit shum të imëta, e ngjashme me borën, që formohet si shtresë shumë e hollë në sipëfaqen e tokës, mbi fletët e bimëve, mbi sendet e ftohta etj.[19]
 1. Gjithmon kalon një kohë prej momentit kur shihet vetëtima dhe kur dëgjohet krisma e rrufesë. Por krisma e rrufesë është vetëm zëri momental, mirëpo zëri zgjat një kohë, dhekjo quhet bubullimë.
 1. Budistanëtar i fesë i cili i beson mësimit të Budës. Bud konsiderohet si " mendimtar i shenjtë".[19]
 1. Bujanë - Vend i thellë në lumë; pellg i madh me ujë të ndenjur. U fut në bujanë.
 1. Bulçim - Vapë e madhe e mbytëse; ufëm, zagushi, zabullimë.
 1. Buna - është lumi i vetëm i lundrueshëm në Shqipëri, buron nga Liqeni i Shkodrës dhe pasi bashkohet me lumin Drin derdhet në detin Adriatik.
Islam

B

Islam

 • Baitullah (بيت الله) - shtëpia e Zotit
 • Barakah (بركة) -
 • Barzakh (برزخ) -
 • Basher (بشر) -
 • Basirah (بصيرة) -
 • Bid'ah (بدعة) -
 • Bint (بنت) -
 • Bismillah ar-Rahman, ar-Raheem (بسم الله الرحمن الرحيم) -
 • Burda (بردة) -

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b Vëretetuar nga dy, tre burime, përkthyer nga Hipi Zhdripi, paraqitur bazuar në serin për "duda" e "duduka" gjerman "Schuler Duden" Literatur, Ein Lexikon zum Deutschuntericht Das grundlegende Wissen zur Literatur, zu Schriftstellern und ihrem Werk, Einblicke in Theater-, Sprach- und Medienwissenschaft. Botues për duda e duduka me shpresë që më mirëkuptojnë: "DUDENVERLAG" Mannheim - Leipzig - Wien - Zurich, ISBN 3-411-05403-4.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 4. ^ a b Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p pr-tech
 6. ^ Interneti allashqiptarçe
 7. ^ a b c d e f g h i j k l Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003
 8. ^ a b c d Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979)
 9. ^ a b c d e Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.9]
 10. ^ Sipas: Hazlitt, 80. Nxjerr nga Das Geheime Wissen der Frauen. arun. ISBN 978-3-86663-020-8. -> 666!!!
 11. ^ Sipas: Leland. 161. Nxjerr nga Das Geheime Wissen der Frauen. arun. ISBN 978-3-86663-020-8. -> 666!!!
 12. ^ Sipas: Spence, 96. Nxjerr nga Das Geheime Wissen der Frauen. arun. ISBN 978-3-86663-020-8. -> 666!!!
 13. ^ Sipas: Keightley, 315f. Nxjerr nga Das Geheime Wissen der Frauen. arun. ISBN 978-3-86663-020-8. -> 666!!!
 14. ^ Sipas: Poster and Sargent. 295. Nxjerr nga Das Geheime Wissen der Frauen. arun. ISBN 978-3-86663-020-8. -> 666!!!
 15. ^ Sipas: Das geheime wissen der franun, ein lexikon von barbara g. walker, "arun" ISBN 978-3-86663-020-8. -> 666!!!
 16. ^ FJALOR I MITOLOGJISË, Rilindja - Prishtinë 1988, hartuar nga Doc. Todi Dhama.
 17. ^ Praktikumi i Fiziologjisë Patologjike - Universiteti i Prishtinës, 2002
 18. ^ a b c d e f g h (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5
 19. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Planeti