Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Fizikë apo Vitrina Projekti Fjalori/I ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
I-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • i
  1. 1...
 • I
  1. 1...
  2. - shkurtese per "intensitetin e rrymës elektrike"
 • Impulsi
  1. 1...
  2. Impulsi i forcës -
 • Integrali
  1. 1...
  2. - shprehje matematikore
 • Intensiteti
  1. 1...
  2. - shprehje për të treguar një lëvizje ë një madhësie brenda një sgmenti kohorë [y]=[x]/[s], ku x-njësia e madhësis fizike (mund të jetë e ndryshme); [s] koha e shprehur në sekonda dhe y intesiteti i madhësisë së shprehur në njësin x për s-sekond.
  3. - sinonim i fjales "madhesi" apo "vlerë numerike" e një madhësie vektore.Dëftime

Redakto