Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Fizikë apo Vitrina Projekti Fjalori/K ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
K-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • k
  1. 1...
  2. - shkurtese per shumfishin e SI-së kilo (k).
 • K
  1. 1...
  2. - simboli per Kelvin (K) - njësia matëse për temperaturën absolute.
 • Karno
  1. Cikli i Karnos -
 • Katoda
  1. 1...
  2. - elektroda negative.
 • Kilo
  1. 1...
  2. - shumfish i SI (Sistemi Internacional) me vlerën k = 1000
  3. Kilogrami - njesia matese e percaktuar per masën simboli kg
  4. km - shkurtese per kilometër; shumfish i metrit : 1 km = 1000m.
 • Koeficienti -
  1. 1...
  2. Koeficienti i veprimit të dobishëm -
 • Kondensimi -
  1. 1...
 • Konvekcion -
  1. Konvekcioni është transferimi i energjisë së brendshme brenda ose jashtë një objekti nga lëvizja fizike e një fluidi përreth që transferon energjinë e brendshme së bashku me masën e tij. Edhepse nxehtësia fillimisht transferohet midis objektit dhe fluidit me konvekcion, pjesa më e madhe e përçimit të energjisë vjen nga lëvizja e fluidit.
 • Konstanta -
  1. 1...
  2. Konstanta e gazeve ideale -


Dëftime

Redakto