Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Ekonomi apo Vitrina Projekti Fjalori/I ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
I-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Informacioni
  1. Informacioni dhe komunikimi
   1. (Information and communication): Komponent i rendesishem i kontrollit te brendshem sipas te cilit te gjitha hallkat e procesit dhe ambienti i kontrollit duhet te jete ne komunikim te vazhdueshem dhe nen informimin e menaxhimit. Veprimtari qe pasyron ne kohe dhe me cilesi e duhur ngjarjet ekonomike.[1]
 • Inflacioni
  1. Dukuri në sistemet ekonomike
 • Institucioni
  1. Institucionet financiare -
  2. Institucionet kreditore -
 • Integriteti
  1. (Integrity):Cilesia apo gjendja e te qenit me parime morale si; drejtesia, ndershmeria, dhe sinqeriteti; deshira per te bere gjene e duhur; dhe per te deklaruar dhe perjetuar disa vlera dhe pritje e deshiruar per rezultatet e tyre.[1]
 • Interesi
  1. Interesi (kursi i interesit/kamata) është kostoja që huamarrësi i paguan huadhënësit gjatë një periudhe të caktuar kohore, zakonisht e llogaritur në bazë vjetore.
 • Investimi


Dëftime Redakto