Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Ekonomi apo Vitrina Projekti Fjalori/P ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
P-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Parregullsi
  1. (Irregularity): Parregullsi do me thene cdo shkelje e nje klauzole te nje ligji qe rrjedh nga nje akt apo mangesi nga nje operator ekonomik, qe ka, apo do te kete, efektin ne buxhetin e pergjithshem te komuniteteve apo buxheteve te menaxhuara nga to, ose duke ulur apo humbur te ardhurat nga burimet e veta te mbledhura direkt ne emer te komunitetit, ose nga nje artikull i pajustifikuar i shpenzimeve,ose veprime te tjera administrative qe nuk jane ne perputhje me nje rregull te vendosur nga menaxhimi.[1]
 • Papajtueshmeri
  1. (Noncompliance):Ky term perdoret per t’ju referuar akteve te shkarkimit apo ngarkimit nga njesia qe auditohet, te qellimshme apo te paqellimshme, te cilat jane ne kundershtim me ligjet ekzistuese apo rregulloret.[1]
 • Papunësia
  1. dukuri ne nje trege ekonomike
 • Panairi
 • Paraja
  1. (të hollat) - Funksioni dhe vetitë e parasë. Format e parasë. Monedhat. Rreth parasë.
 • Personi
  1. Personi fizik - person fizik, ndërmarrje e regjistruar si biznes individual.[2]
  2. Personi juridik - shoqëri akcionare, shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, ndërmarrje publike, organizatë dhe asociacion tjetër i regjistruar.[2]
  3. Person i licencuar - person fizik ose juridik i cili ka fituar licencën për ushtrimin e veprimtarisë së shitjes me shumicë, shitjes me pakicë, transportimin, deponimin dhe veprimet tjera lidhur me tregtimin me derivate të naftës.[2]
 • Pirsingu
 • Plani
  1. Plani i biznesit - plan-programi i një ndërmarrje tregtare apo edhe drejtimeve tjera ekonomike
 • Prodhimi
  1. veprim gjate te cilit me kombinimin e fuqise puntore,kapialit dhe te mirave natyrore krijohet nje gjesende i ri qe zakonisht quhet produkt.
 • Probabiliteti
 • Produktiviteti
  1. hersi ne mes te kostos dhe fitimit te nje prodhimi.
 • Procedura
  1. (Procedure):Nje veprim ose teresi veprimesh per te zbatuar nje politike.[1]
  2. Procedurat e kontrollit (control procedures):Procedurat e kontrollit jane ato politika dhe procedura si dhe mjedisi i kontrollit, menaxhimi i te cilit ka vendosur te arrije objektivat specifike te njesise.[1]
 • Procesi
  1. (Process):Disa detyra te lidhura llogjikisht, qe perfshijne njerez, makineri dhe metoda; te perdorura per te ndryshuar materiale, burime apo te dhena (inpute) ne mallra apo sherbime (output).[1]
  2. Procesi i qeverisjes (Governance Process): Procedurat e perdorura nga perfaqesuesit e subjektit apo aksionereve, per te siguruar nje mbikqyrje te riskut dhe proceset e kontrollit te administruara nga menaxhimi.[1]
  3. Proceset e kontrollit (Control Processes): Politikat, procedurat dhe aktivitetet qe jane pjese e nje kuadri kontrolli, hartuar per te siguruar se risqet jane brenda tolerances se riskut te vendosur nga procesi i menaxhimit te riskut.[1]
 • Propaganda
  1. Propaganda ekonomike
 • Puna
  1. Pershkrim pune (Job description):Nje grup detyrash apo aktivitetesh per tu kryer nga nje individ te cilat percaktojne limitet e funksionit te punes te okupuar nga ky person.[1]


Dëftime

Redakto