Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Ekonomi apo Vitrina Projekti Fjalori/L ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
L-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Lakorja
  1. Lakorja e kërkesës
  2. Lakorja e ofertës
 • Leku
  1. Paraja e Shqipërisë është Leku, i cili emërtohet nga Banka e Shqipërisë.
 • Licenca
  1. Licencë - autorizim zyrtar me shkrim, i lëshuar nga Këshilli i paraparë me këtë Ligj, që përcakton rrethanat dhe kushtet në të cilat personat mund të marrin pjesë në veprimtaritë e përcaktuara dhe të autorizuara të sektorit të naftës në Kosovë.[1]
  2. Person i licencuar shih Personi #3
  3. Asnjë person nuk mund të merret me transport, deponim ose shitje të derivateve të naftës, brenda kapaciteteve të shitjes me shumicë dhe pakicë, për qëllime afariste, pa një licencë aktuale valide, të lëshuar nga Këshilli.[1]
 • Ligji
  1. Ligjshmeria
  2. (Legality): Parim i ndertimit te sistemeve i cili kerkon marrjen ne konsiderate te Kushteteues dhe legjislacionit vendas si dhe te marrveshjeve nderkombetare te ratifikuara e standarteve te pranuara.[2]
 • Lira
  1. Lira është valutë zyrtare në Turqi (lira turke) dhe vende tjera të botës.
 • Lireta


Dëftime

Redakto