Gjendeni te Projekti Fjalori pjesë ndihëmse e Enciklopedisë. Për fjalorin teknik të Wikipedia-së shiko faqen e titulluar Wikipedia:Fjalorthi dhe
për Fjalorin e gjuhës shqipe Wiktionary
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Fjalori i gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen termat nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme edhe pas pastrimit të barbarizmave barten te Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër Termet dhe fjalët e më poshtme ka dhe barbarizma si dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë
Fjalët dhe termat fetare në gjuhën shqipe sipas drejtimeve fetare
PF/Islam
PF/Riti perëndimor
PF/Riti lindor
Fjalët dhe termat fetare sipas ABC-së
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Fjalët dhe termat sipas lëmive
PF/Arkeologjia
PF/Arsimi
PF/Baleti
PF/Biznes
PF/Ekonomia
PF/Film
PF/Fizika
PF/Informatika
PF/Interneti
PF/Inxhenieria
PF/Judikatura
PF/Kimia
PF/Komunikacioni
PF/Kopshtaria
PF/Kuzhina
PF/Matematika
PF/Mitologjia
PF/Mjekësia
PF/Muzika
PF/Piktura
PF/Fetar
Wikipedia:?
Wikipedia:?
Wikipedia:?
Wikipedia:?
Ndryshmi i pamjes së përbashkët,
Lista tjera që gjenden në kuadër të enciklopedisë:

Gazetave elektronike
Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias