Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Internet apo Vitrina Projekti Fjalori/S ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
S-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

  • Satellite - Long range // Satelit
  • SELFHTML - dokument në gjuhën gjermane në lidhje me internetin, i cili bënë dokumentimin e përdorimit të gjuhës së shenjave HTML si dhe botës përreth kësaj gjuhe.[1]
  • Server term per shebyesit ne internet //Servues / Sherbyes
  • Sistemi DNS ang. DNS - Domain Name Servise
  • Sistemi (Rout-Gateway)
  • Synchronous optical networking
  • Skela - shprehje me të cilën kuptohet sistemi themelorë (përkufizimi) pa të cilin nuk do të kishte kuptim një regjistër, deklarim apo element tjetër në gjuhët e shenjave.[1]
  • SMDS
  • Stub
  • Subject


Dëftime

Redakto