Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Informatikë apo Vitrina Projekti Fjalori/S ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
S-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Scinentific
  1. ...
  2. scientific method - Shqip: metoda shkencore : Metoda Shkencore është mënyra e zbulimit të së vërtetë dhe fakteve, duke i ikur gabimeve. Përparësia më e madhe e metodës shkencore është që nuk ka paragjykime, pra nuk bazohet në besim por në vërtetime përmes eksperimenteve....[1]
 • SD
  1. Shqip: SD : Shkurtesë për Secure Digital. Këto kartela memorike kan madhësinë e një pullës postale. SD nuk i humb shënimet kur ska energji elektrike. Këto pajisje memorike të gjendjes të pandërprerë (solid state) nuk kan pjesë lëvizëse....[1]
 • SDK
  1. Shqip: SDK : Shkurtesë për Software Development Kit. SDK është paket i veglave, skedave dhe kodeve burimore që i ndihmojnë zhvilluesit të krijon softuer për ndonjë teknologji specifike. Ekziston numër i madh i SDK për Java,...[1]
 • SFD
  1. Shqip: SFD : është shkurtesë për Software Freedom Day. Kjo ditë e filluar me 28 Gusht 2004 ka për qëllim përhapjën e informimit mbi softuer të hapur dhe falas ose Free and Open Source Software (FOSS). Si pjesë e festimit është organizimi i mbledhjeve,...[1]
 • SGSN
  1. Shqip: SGSN : Shkurtesa për Serving GPRS Support Node. Kjo nyje e GPRS infrastrukturës ka rolin e mbartjes së paketave të shënimeve nga dhe deri te stacionet mobile në zonën e caktuar të shërbimit. Detyrat e SGSN janë drejtimi dhe transferi i paketave,...[1]
 • SIP
  1. Shqip: SIP : Shkurtesa për Session Initiation Protocol. Ky është standard i specifikuar nga Internet Engineering Task Force (IETF) në RFC 2543. SIP përdoret për nisjen, menagjimin dhe ndërprerjen e sesioneve (ang: session) interaktive mes një ose më shumë përdoru...[1]
 • Sistemi
  1. ...
  2. Sistemi DNS
  3. Sistemi (Rout-Gateway)
 • SLI
  1. Shqip SLI: shkurtesa për Scalable Link Interface
 • SMTP
  1. Shqip: SMTP : Simple Mail Transfer Protocol - Protokol me anë të cilit bëhet transferi i postës elektronike (e-mail) në rrjetë. Ky protkol përdorë TCP/IP që të realizohet lidhja. Ky protokol zakonisht perdorë TCP portin 25....[1]
 • Sniffing
  1. ...
  2. teknika sniffing - Shqip: nuhatje : Lloj i teknikës që përdoret në rrjeta ku sulmuesi ka mundësinë e mbledhjës së paketave në rrjetë. Nuhatja e paketave mundësohet përmes NIC-ave të vendosur në menyrën e operimit që quhet "promiscuous". NIC-at në këtë menyrë të operimit pranon gjitha p...[1]
 • SNMP
  1. Shqip: SNMP : Simple Network Management Protocol - Protokol standard i internetit për menaxhim të rrjetave. SNMP përbëhet prej dy pjesëve: Agjentët qe janë programe që monitorojne pajisje të ndryshme individuale në rrjeta,...[1]
 • Solaris
  1. ...
  2. Shqip: Solaris : Solaris është sistem operativ nga Sun Microsystems. Solaris është zbatim i UNIX. Solaris gjithashtu njihet me emrin Sun OS. Ky OS është i parashikuar për serverë dhe përdoret për makina kritike si DNS serverët qëndrorë të internetit....[1]
 • SPAM
  1. Shqip: Spam apo SPAM : Përdorimi i padrejtë i listës së e-postës, USENET apo metodave tjera të komunikimit për të dërguar porosinë e njejtë personave të cilët nuk kanë kërkuar këtë porosi. Termini SPAM është ngjitur e-postës së tillë duke i'u falemnderuar skeçit të Monty P...[1]
 • SPARC
  1. Shqip: SPARC : Shkurtesa për Scalable Processor Architecture. CPU-të SPARC mund të jenë 32 ose 64 bit dhe janë të bazuar në RISC. SPARC është zhvilluar nga Sun Microsystems dhe është lëshuar si arkitekturë e hapur. Këto CPU kanë gjetur përdorim sidomos në makina me...[1]
 • spin
  1. ...
  2. Shqip: spini : Në Fizikë spini është momenti këndor i grimcave nën-atomike. Në Fizikën e Grimcave dhe Atomike ekzistojnë dy lloje të momentit këndor: spini dhe momenti këndor orbital. Spini është karakteristika themelore e gjitha grimcave elementare....[1]
 • Spintronic
  1. ...
  2. spintronic - Shqip: spintronika : Kjo fushë e re e Fizikës ka të bëjë me fenomenet e varura nga spini i grimcave të cilat i'u zbatohen pajisjeve elektronike. Spintronika manipulon jo vetëm ngarkesën e elektroneve por edhe spinin e tyre duke i'u mundësuar funksione të reja....[1]
 • Spoofing
  1. ...
  2. teknika spoofing - Shqip: mashtrim : (I) Mashtrimi i origjinës. Ky termin zakonisht përdoret për të emërtuar e-postën e dërguar e cila nuk i ka informatat dërguese autentike apo të vërteta në kokë. E-posta e tillë duket si e dërguar nga një adresë e caktuar por në të vërtet nuk është....[1]
 • SRAM
  1. Shqip: SRAM : është shkurtesë për Static Random Access Memory. Është tip i memories së paqëndrueshme (Ang: volatile) i cili i mban shënimet përderisa ka furnizim me rrymë elektrike. SRAM dallon nga DRAM nga ajo që nuk ka nevojë për freskime të shpeshta sikurs...[1]
 • SSH
  1. Shqip: SSH : Secure Shell është e zhvilluar nga SSH Communications Security Ltd. SSH është program që shërben për lidhje mes makinave nëpër rrjet, sikur telnet por në mënyrë të sigurtë. SSH ofron autentifikim dhe sigurim të lidhjes dhe është e paraparë si zëvendë...[1]
 • SSL
  1. Shqip: SSL : Shkurtesa për Secure Socket Layer. SSL është zhvilluar nga Netscape për transmetimin e dokumenteve private përmes internetit. SSL punon përmes çelësit privat i cili përdoret për enkriptimin e shënimeve dhe bën sigurimin e tërë sesionit....[1]
 • Stack
  1. ...
  2. Shqip: Stack : ështe strukturë e të dhënave, e bazuar ne konceptin LIFO (Ang: Last in, First Out), që do të thotë elementi që futet i fundit në një strukturë, ai edhe do të nxirret i pari. Stack është koncept që përdoret shumë në shkencat kompjuterike....[1]
 • Static
  1. ...
  2. static - Shqip: statik : (I) Në gjuhë programuese static është fjalë kyçe që definon sferën e variablave dhe funksioneve. Gjithashtu njihen si variabla të klasave. // (II) IP statike është ajo IP që nuk ndryshon dinamikisht. Pra IP adresë e cila është definuar me dorë dhe jo...
  1. steganography
  2. ...
  3. steganography / Shqip: steganografi // Shkenca e fshehjes së porosive, jo kriptimit të tyre. Steganografia bënë fshehjen e porosive brenda ndonjë skede, zakonisht pamje apo fotografi. Metodat tradicionale steganografike ishin shpuarja e shkronjave në ndonjë letër duke krijuar birra të vog...[1]
 • STM
  1. Shqip: STM : (I) Shkurtesa për Synchronous Transfer Mode. Proces i transmetimit të shënimeve në sekuencë për intervale të rregullta kohore. // (II) Termin i ri për TDM tradicional për t'a dalluar nga ATM. STM-1 është njësia më e madhe standarde e kapacitetit,...[1]
 • Sun
  1. ...
  2. Sunbird - Shqip: Sunbird : SunBird është projekt i Mozilla për krijimin e një aplikacioni vetekzistues për kalendarim. SunBird është e ndërtuar në XUL gjuhën e interface-ave. Ky prodhim është për ata që përdorin shfletues dhe klient tjetër të e-postës....[1]
 • SWAP
  1. Shqip: Metoda SWAP : (I) SWAP do të thot zëvendësimi i faqeve (page) dhe segmenteve (segment) të shënimeve në memorie. Kjo metodë përdoret në makina për të manipuluar skeda që janë më të mëdha sesa RAM-i i makinës. Shënimet që nuk mund të vendosen në RAM vendosen në dis...[1]


Dëftime

Redakto
 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w pr-tech