Çifligu gjatë kohës së perandorisë Osmane (tanzimati) ishte një njësi apo tokat e një feudalisti mbi të cilat ai kishte disa të drejta të caktuara sipas marrëveshjes me administratën Osmane (Pashën, Valiun, etj).